WIMS 2017 Privatliv del 2

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om (præmis)[edit]

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeriet for at aldersmærke film samt vejlede forældre om film og computerspil. Ifølge filmloven skal Medierådet vurdere alle film og trailere, der skal vises i biografen, sælges eller udlejes på dvd til børn under 15 år i Danmark. Rådet samarbejder derudover med undervisere, forældre, myndigheder og organisationer om at informere og vejlede om børn og unges liv og færden i de digitale medier. Medierådet har desuden til opgave at rådgive og bistå ministeren i spørgsmål på området.

Medierådet har i samarbejde med Aarhus bibliotekerne, Kultur styrelsen og en række andre interessenter lanceret kampagnen digitale fodspor, der har til formål at få de 15 -17 årige til at reflektere over deres færden på nettet, og forholde sig kritisk konstruktivt til hvilke data de deler. Herudover ønsker de at lancere en kampagne rettet specielt mod de unge på gymnasieuddannelserne (altså alderstrinnet lige over), og det er her I kommer ind i billedet :)

Opgave[edit]

En kampagne er en tidsafgrænset kommunikationsindsats, hvor afsenderen har til formål, at ændre holdning og/eller adfærd hos en - typisk større - gruppe af mennesker. Det kræver et systematisk arbejde med forundersøgelse og en strategisk anvendelse af flere forskellige medier.

Kampagnen kan enten have et kommercielt, politisk eller et oplysende sigte. Fælles for dem er, at den, der planlægger og udformer kampagnen, har overblik og kan skabe sammenhæng mellem kampagnens formål (præmis), medievalg, form og indhold. Til det er der en række værktøjer og metoder, man kan benytte og det er det du skal vise at du mestrer med dette projekt

I bedes i grupper udvikle, tilrettelægge og producere en kampagne der fordeler sig over mindst 3 forskellige medier, hvoraf mindst 1 skal være online. Kampagnens mål, er som beskrevet ovenfor; at få de unge på gymnasieuddannelserne til at reflektere over deres færden på nettet, og forholde sig kritisk konstruktivt til hvilke data de deler på nettet og via de digitale tjenester.

Fremgangsmåde[edit]

Der er i faget mange forskellige metoder der kan anvendes til i kommunikationsplanlægningen, og til at sikre at dealines overholdes, og kommunikationen lykkedes bedst muligt. Herunder ser vi på de vigtigste i forhold til dette projekt.

Test dig selv - og opret grupper derefter.[edit]

Belbins grupperoller er en hjælp til at opnå det bedst tænkelige resultat, ved at sikre at alle de vigtigste funktioner i et gruppearbejde bliver ansvarsfordelt og varetaget - og af de rigtige personer.På denne side kan du teste dig selv, og få inspiration til hvilke roller du bedst vil kunne udfylde.

Herefter skal der dannes 2 grupper på 3, og alle belbins roller skal fordeles imellem gruppens medlemmer. Det kan derfor være en god ide at se på hvem der er bedst til hvad - fremfor hvem man plejer at arbejde sammen med!

Lav en tidsplan - og overhold den![edit]

Det siger sig selv at en tidsplan er vigtig – men den er intet værd hvis den ikke overholdes! Det er vigtigt at alle i gruppen har respekt for tidplanen! Et godt værktøj til tidsplanlægningen kan være et Gantt skema

For at få et overblik over hvor lang tid de enkelte delopgaver kommer til at tage, er det en god idé at sætte lidt tid af i starten til at læse dette oplæg grundigt igennem, og i det hele taget at skabe sig et overblik over teorier/metoder og processer undervejs.

Udarbejd en kommunikationsplan.[edit]

Du kender allerede Lasswells kommunikationsteori; hvem siger hvad til hvem i hvilken kanal og med hvilken effekt. Det vil sige at du skal definere afsender, budskab, modtager, medie og den ønskede effekt hos modtageren.

Til at gøre dette findes der yderlige teori, der er gode værktøjer i din planlægning:

Når planen er udarbejdet og inden produktionen går i gang kan det være en god ide at svare på Jan Kragh Jacobsens "25 spørgsmål"

Eksempel til inspiration[edit]

Til inspiration har jeg herunder opsat en tjekliste/work breakdown structure efter modellen planlægning, kravfangst, design, implementering og afprøvning til brug for et gantt skema.

Projektets faser:[edit]
Planlægning[edit]
 • Introduktion til Sepstrups kampagnemodel
 • Kommunikationsplan
  • Se Lasswells "kanylemodel", Bruno Ingemanns "Ny Bollemodel" og Sepstrups "Kampagnemodel".
 • Teknisk planlægning
  • Tidsplan med ressourcestyring
  • Systemudviklingsmetode
Kravfangst[edit]
 • Målgruppeanalyse og beskrivelse
  • Kvantitativ/kvalitativ dataindsamling
  • Analyse og diskussion af data
  • Personabeskrivelser
 • Overordnet strategi
  • Ideudvikling
  • Opstilling af succeskriterier
 • Mediediskussion og valg
Design[edit]
 • Visuelt design
  • Genrevalg og beskrivelse
  • Farvesammensætninger
  • Typografi
  • Billeder (herunder stil og billedkomposition)
  • Komposition og layout
 • Informationsdesign
  • Genre
   • sprogbrug
   • argumentationsformer
   • journalistisk bearbejdning
  • Sitemap/flowchart, mediefordeling.
 • Interaktionsdesign
  • Storyboard
  • Prototypetests
Implementering[edit]
 • Valg af, og brug af værktøjer til produktion af produkter
 • Valg af licenstyper for udgivelse.
Afprøvning[edit]
 • Valg af testmetode(r)
  • Eks. fokusgruppe, interview, spørgeskema, "tænke højt test" (Rolf Molich).
 • Opsætning/design af test
 • Gennemførelse
 • Analyse og evaluering af testresultater
 • Konklusion jvf. de opstillede mål/succeskriterier

Aflevering og omfang[edit]

Forsøg i videst muligt omfang at inddrage relevant teori i produktionen af jeres produkt. Eksempler herpå kunne være designteori, interaktionsdesign, journalistik etc.

Produkter[edit]

Der skal til dette projekt laves;

 • Kampagne med mindst 3 kommunikationsprodukter, hvoraf mindst ét skal være online.
 • Rapport hvori:
  • Der er redegjort for al anvendt teori - herunder Sepstrups kampagnemodel
  • Der undersøges, redegøres for- og analyseres på behovet for en adfærdsændring blandt målgruppen.
  • Der vurderes hvorvidt problemet kan løses kommunikativt.
  • Der dokumenteres hvordan opgaven løses med udgangspunkt i fagets teori.
  • Gruppens proces, og arbejdsfordeling tydeligt er dokumenteret. Skriv gerne hvem der er forfattere til de enkelte afsnit i rapporten!
 • Side på eget studieweb, hvor projektet, dets produkter og resultater præsenteres

Det er tanken at dette projekt skal bidrage betydeligt til din eksamensmappe, og jeg forventer derfor også at alle lektioner og elevtimer anvendes målrettet og konstruktivt for at opnå et godt resultat.

Aflevering[edit]

Der skal afleveres på din portfolie hjemmeside, hvor du opretter en underside til projektet, eksempelvis med titlen 'Privatliv i digland'. På denne side skal der være følgende:

 • Link til gruppens rapport i .pdf format (omfang min. 9 normalsider = brødtekst på 21600 tegn). Gruppearbejde. Husk tydeligt at angive hvem der har skrevet hvad!
 • Egen præsentation af rapporten i form af et abstract (omfang ca. 1500 tegn) Ej gruppearbejde
 • Dokumentation af forløbet, herunder redegørelse for relevant/anvendt teori. Kan laves fælles i gruppen
 • Refleksion over førløbet, for eksempel hvad gik godt/skidt, hvad er du blevet bedre til, hvad er du allermest glad for ved projektet, og hvad vil du gøre anderledes en anden gang. Kort sagt hvad har du lært (af). Ej gruppearbejde.

Deadline[edit]

Det hele skal være afleveret på dit studieweb mandag den 17/4 klokken 23.59.

Der er dermed ialt afsat 7 gange (28 lektioner) i undervisningen, men det er vigtigt at I bruger en tilsvarende mængde tid på projektet hjemme (det der i HTX sammenhæng kaldes elevtid).

Grupper[edit]

Arbejdet foregår i grupper af 3. I bedes anvende Belbins grupperoller til at sikre alle roller i gruppearbejdet bliver udfyldt.

Links[edit]