Projektbeskrivelse

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Både i dine projekter her på uddannelsen og senere ude i den forsknings- og erhvervsmæssige virkelighed får du brug for at kunne producere en projektbeskrivelse.

Det er et tilbagevendende spørgsmål hvad en projektbeskrivelse egentlig går ud på. Hvad er det, hvorfor laver man den og hvordan?

Du bør som udgangspunkt gøre dig klart, hvad den skal gøre godt for: Den skal forklare projektets mål, indhold og rammer overfor projektets (mulige) interessenter. Denne målgruppe rummer typisk også personer uden forudgående kendskab til dit arbejde. Her på uddannelsen er det oftest din vejleder, der skal gives mulighed for at vurdere projektets muligheder og faglige potentiale tidligt i forløbet.

Derfor skal projektbeskrivelsen indeholde information om

projektets praktiske udgangspunkt - hvem, hvad, hvor, hvornår? d.v.s. basale oplysninger om navn, fag, uddannelse, tidspunkt, institution o.s.v.

projektets problemstillinger - hvad er det konkret, du vil løse gennem projektarbejdet og hvilken samfundsmæssig, praktisk, teknisk, teoretisk, kommunikationsmæssig o.s.v. sammenhæng indgår dit projekt i (en foreløbig problemanalyse med andre ord). Kom frem til den afgrænsede problemstilling (eller "opgave" om du vil), som bliver projektets overordnede mål (projektets problemformulering)

projektets gennemførsel - diskuter de løsningsmuligheder, du ser i forhold til problemformuleringen og argumenter for, hvilken du vil arbejde med i projektet. Løsningsskitserne kan beskrive forskellige designaspekter (visuelle, interaktive, informationsmæssige) produktet kan indeholde og/eller overodnede principper eller koncepter - henvis gerne til lignende produkter, der findes allerede (referenceprodukter). Hvordan har du i øvrigt tænkt dig at indsamle den viden, der er nødvendig for at projekt og produkt opnår faglig og teknisk kvalitet (litteratur, personer, undersøgelser o.s.v.). Tids- og ressourceplanlægning, hvor du overvejer faser, aktiviter, milepæle samt økonomiske rammer i et realistisk perspektiv - hvad kræves der af tid og penge m.m. hvis projektet skal realiseres - ikke bare som uddannelsesaktivitet.

projektets dokumentation - hvordan disponerer du din rapport og hvad skal i det hele taget med i formidlingen af projektet


Der er ikke een rigtig måde at lave en projektbeskrivelse på, men ved at bruge ovenstående som retningslinje skulle du gerne få det centrale med. Vigtigst er, at du tænker på formålet med dokumentet og hvad læseren skal have ud af det. En disposition kunne f. eks se således ud:

0. Titel (undertitel), navn(e), datering, fag, sted
1. Introduktion
2. Indledende problemanalyse
3. Projekt- og produktmål
4. Diskussion af løsningsforslag og valg af løsning
5. Værktøjer og metoder
6. Planlægning
7. Rapportens disposition
8. Foreløbig litteratur/kilde-liste