Digitale fodspor (del 2-Kampagne)-2015KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om (præmis)[edit]

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeriet for at aldersmærke film samt vejlede forældre om film og computerspil. Ifølge filmloven skal Medierådet vurdere alle film og trailere, der skal vises i biografen, sælges eller udlejes på dvd til børn under 15 år i Danmark. Rådet samarbejder derudover med undervisere, forældre, myndigheder og organisationer om at informere og vejlede om børn og unges liv og færden i de digitale medier. Medierådet har desuden til opgave at rådgive og bistå ministeren i spørgsmål på området.

Medierådet har i samarbejde med Aarhus bibliotekerne, Kultur styrelsen og en række andre interessenter lanceret kampagnen digitale fodspor, der har til formål at få de 15 -17 årige til at reflektere over deres færden på nettet, og forholde sig kritisk konstruktivt til hvilke data de deler. Herudover ønsker de at lancere en kampagne rettet specielt mod de unge på gymnasieuddannelserne (altså alderstrinnet lige over), og det er her I kommer ind i billedet :)

Opgave[edit]

En kampagne er en tidsafgrænset kommunikationsindsats, hvor afsenderen har til formål, at ændre holdning og/eller adfærd hos en - typisk større - gruppe af mennesker. Det kræver et systematisk arbejde med forundersøgelse og en strategisk anvendelse af flere forskellige medier.

Kampagnen kan enten have et kommercielt, politisk eller et oplysende sigte. Fælles for dem er, at den, der planlægger og udformer kampagnen, har overblik og kan skabe sammenhæng mellem kampagnens formål (præmis), medievalg, form og indhold. Til det er der en række værktøjer og metoder, man kan benytte og det er det du skal vise at du mestrer med dette projekt

I bedes i grupper udvikle, tilrettelægge og producere en kampagne der fordeler sig over mindst 3 forskellige medier, hvoraf mindst 1 skal være online. Kampagnens mål, er som beskrevet ovenfor; at få de unge på gymnasieuddannelserne til at reflektere over deres færden på nettet, og forholde sig kritisk konstruktivt til hvilke data de deler på nettet og via de digitale tjenester.

Projektets faser[edit]

Planlægning (2 moduler + 5 timers elevtid)[edit]

 • Introduktion til Sepstrups kampagnemodel
 • Teknisk planlægning
  • Tidsplan med ressourcestyring
  • Systemudviklingsmetode

Kravfangst (3 moduler + 5 timers elevtid)[edit]

 • Målgruppeanalyse og beskrivelse
  • Kvantitativ/kvalitativ dataindsamling
  • Analyse og diskussion af data
  • Personabeskrivelser
 • Overordnet strategi
  • Ideudvikling
  • Opstilling af succeskriterier
 • Mediediskussion og valg

Design (3 moduler + 5 timers elevtid)[edit]

 • Visuelt design
  • Genrevalg og beskrivelse
  • Farvesammensætninger
  • Typografi
  • Billeder (herunder stil og billedkomposition)
  • Komposition og layout
 • Informationsdesign
  • Genre
   • sprogbrug
   • argumentationsformer
   • journalistisk bearbejdning
  • Sitemap/flowchart, mediefordeling.
 • Interaktionsdesign
  • Storyboard
  • Prototypetests

Implementering (3 moduler + 5 timers elevtid)[edit]

 • Valg af, og brug af værktøjer til produktion af produkter
 • Valg af licenstyper for udgivelse.

Afprøvning (2 moduler + 5 timers elevtid)[edit]

 • Valg af metode(r)
  • Eks. fokusgruppe, interview, spørgeskema, "tænke højt test" (Rolf Molich).
 • Opsætning/design af test
 • Gennemførelse
 • Analyse og evaluering af testresultater
 • Konklusion jvf. de opstillede mål/succeskriterier

Afslutning af rapport og aflevering (3 timers elevtid)[edit]

Aflevering og omfang[edit]

Produkter[edit]

Der skal til dette projekt laves;

 • Kampagne med mindst 3 kommunikationsprodukter, hvoraf mindst ét skal være online.
 • Rapport hvori:
  • Der er redegjort for al anvendt teori - herunder Sepstrups kampagnemodel
  • Der undersøges, redegøres for- og analyseres på behovet for en adfærdsændring blandt målgruppen.
  • Der vurderes hvorvidt problemet kan løses kommunikativt.
  • Der dokumenteres hvordan opgaven løses med udgangspunkt i fagets teori.
  • Gruppens proces, og arbejdsfordeling tydeligt er dokumenteret. Skriv gerne hvem der er forfattere til de enkelte afsnit i rapporten!
 • Side på eget studieweb, hvor projektet, dets produkter og resultater præsenteres

Det er tanken at dette projekt skal bidrage betydeligt til din eksamensmappe, og jeg forventer derfor også at alle lektioner og elevtimer anvendes målrettet og konstruktivt for at opnå et godt resultat.

Aflevering[edit]

 • På studieweb: Samlet egen præsentation af projektet, herunder forundersøgelser, produkter, metoder, resultater og en refleksion over proces, læringsmål, og egen læring.
 • På Lectio: Rapport

Deadline[edit]

Mandag den 15/2 klokken 23.30

Grupper[edit]

Gruppe 1: Simon Funch, Julie Rosfeldt, Rebecca Bennich

Gruppe 2: Anders Mortensen, Alexander Johansen, Nikolaj Thanner

Gruppe 3: Mikkel Odgaard, Mikkel Dahlin, Alexander Mølholm

Gruppe 4: Hjalte Buch, Mikkel Mieritz, Mads Ellegaard Larsen

Gruppe 5: Marcus Poulsen, Amanda Weber, Markus Jegstrup, Muhammed Erdogan

Links[edit]