Afsluttende-2014KomITC

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/groensted.png" height="250" style="float: right;"> </html>

Afsluttende opgave 2015[edit]

Adfærdsændrende kommunikation

Hvad kan DU gøre anderledes for et bedre miljø

Case[edit]

Kommunalbestyrelsen i Grønsted kommune - der størrelsesmæssigt og demografisk er meget lig Roskilde kommune - har afsat en pulje, der skal finansiere en indsats for et bedre miljø. Et af indsatsens hovedmål er at få kommunens borgere mobiliseret og aktiveret til at tage del i at forbedre miljøet lokalt. Der er fokus på tre indsatsområder:

  1. Udemiljø
  2. Affaldshåndtering
  3. Forsyningsforbrug

Midlerne vil blive frigivet til udvalgte initiativer, som et nedsat udvalg finder velegnede. Det vil sige, at man tror på, det vil kunne bidrage til, at den enkelte borger vil ændre adfærd i forhold til et af indsatsområderne


Udemiljø[edit]

Her tænkes der på de offentlige udearealer i kommunen såsom veje, parker, skove, søer o.l. hvor borgerne færdes og opholder sig. Af velkendte miljøgener kan nævnes: udledning fra biler, partikelforurening fra brændeovne, henkastning af affald, hundelorte og forstyrrelser af flora og fauna i kommunens naturområder….

Affaldshåndtering[edit]

Det kan være vanskeligt for mange helt at gennemskue, hvad der findes af forskellige affaldstyper og hvordan de skal håndteres rigtigt. Godt nok informerer kommunen på sit website om de forskellige kategorier og hvad man skal gøre - ligesom Roskilde Kommune http://roskilde.dk/borger/affald-og-miljoe - men en del tyder på, at der skal mere til, for at borgerne tager denne viden til sig og i højere grad får deponeret sit affald miljømæssigt korrekt.

Forsyningsforbrug[edit]

Med "forsyning" menes el, gas/olie og vand. Selvom det ikke er kommunen, der er ansvarlig for al forsyning, ser man det alligevel som en kommunal opgave at skubbe på udviklingen mod mere hensigtsmæssige forbrugsvaner hos borgerne. Efterhånden har flere af de forskellige forsyningsvirksomheder adgang til store mængder forbrugsdata - f. eks. gennem fjernaflæsningssystemer - og det mener man kan udnyttes i bestræbelserne på at bevidstgøre forbrugerne om, hvordan de udnytter forsyningerne. Det kan desuden være besværligt at gennemskue, hvordan man som enkeltperson eller -hustand kan bidrage til en generelt mere bæredygtig udnyttelse af vand- og energiressourcerne. Endelig er der en række adfærdsmønstre i hverdagen, der måske kan ændres med den rette motivation, så forsyningsforbruget nedsættes.

Opgave:[edit]

Du skal tage udgangspunkt i et (og kun et) af de tre ovenstående indsatsområder. Foretag en research, der afdækker relevante faktuelle forhold indenfor området.

Du skal herfra planlægge, designe og fremstille en kommunikationsløsning, der vil kunne gøre en positiv forskel indenfor det valgte indsatsområde.

Løsningens primære mål er at ændre adfærd hos en specifik målgruppe.

Du kan vælge om dit fokus skal ligge på

  1. Automatisering
  2. Formidling
  3. Kampagne


Automatisering[edit]

En masse data om vores gøren og laden - også vores miljøadfærd - bliver samlet op og behandlet på forskellig vis. Man kan også forestille sig nye måder at registrere vores handlinger på. Disse data kan udnyttes til tjenester, visualiseringer, “awareness” o.l. der kan bidrage til et af indsatsområderne.

Det kan eksempelvis være nye måder at behandle og præsentere aflæsningerne af elforbruget på , hjælpesystemer på på genbrugspladsen, webbaserede løsninger, der letter adgangen til relevant information o.s.v.

Formidling[edit]

Vi gør, som vi gør bl. a. ud fra, hvad vi (tror vi) ved. En af kilderne til uhensigtsmæssig adfærd på miljøområdet kan måske være uvidenhed. Nogle oplever måske utilstrækkelig adgang til information, der giver mening for dem. Måske findes informationerne, men så er det kedeligt, svært at forstå, grimt at se på eller i det hele tage svært at forholde til ens egen hverdag og virkelighed. God formidling af relevant viden vil altså kunne være et væsentlig bidrag til kommunens indsats.

For eksempel kan undervisningsmateriale til børn og unge, et veltilrettelagt design af informationsgrafik, en underholdende - måske interaktiv - fortælling, eller pædagogiske instruktioner være vejen frem.

Kampagne[edit]

En kampagne er en koordineret kommunikationsindsats, der over en afgrænset tidsperiode og via flere medier skal ændre holdning og/eller adfærd hos en målgruppe. Det er oplagt, at en del af den afsatte pulje skal investeres i en effektiv kampagne der skaber opmærksomhed om et indsatsområde og som kan bidrage til, at borgerne rent faktisk bliver påvirket til at agere mere miljøvenligt.

Hvad skal der f. eks. til for at blive overbevist om, at man som hundeejer skal slette sporene efter lufteturene, at bilen ikke skal holde i tomgang, mens du er inde hos bageren, at man ikke “kommer til” at tabe affald i naturen, at hele huset ikke behøver at være fuldt oplyst eller at man ikke behøver at gå ned med stress fordi man skal sortere sit affald…..?


Formalia[edit]

Der skal afleveres

  • 1 opgaveformulering,
  • 1 rapport
  • 1 eller flere produkter.

Opgaveformuleringen er en kort beskrivelse af, hvad du konkret har sat dig for at løse.

Rapporten forventes at fylde ca. 5 normalsider pr. elev og skal dokumentere udviklingsarbejdet og den anvendte faglighed. Det handler om: Planlægning, research/kravspecifikation, designovervejelser, anvendelse af relevante værktøjer og afprøvning

Produkter behøver ikke være fuldt implementeret.

Den afsluttende opgave er obligatorisk for dig, der afslutter faget. Den danner grundlag for den mundtlige eksamen og indgår desuden i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter. Den skal med andre ord gennemføres og afleveres i overensstemmelse med de retningslinjer, der er opgivet, for at du kan blive indstillet til eksamen.

Produkt og rapport afleveres på dit StudieWeb. Opgaveformulering afleveres på lectio.

Tidspunkt for aflevering vil fremgå af lectio.Faggruppen for Kommunikation/IT på RTG