2016KomITC Afsluttende opgave

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvorfor?[edit]

Den afsluttende opgave er den du skal til prøve i, hvis du skal til eksamen i Kommunikation/IT C.

"...Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens afsluttende opgave..."

....

"...Den afsluttende opgave består af et kommunikationsprodukt med tilhørende rapport, der dokumenterer elevens teoretiske og praktiske overvejelser med at udforme produktet. Elevens arbejde med den afsluttende opgave skal kunne indgå i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter i faget...."

Fra læreplanen for Kommunikation/IT C https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152550#Bil20

Tema - Varmluftballonen[edit]

Varmluftballonen er en fascinerende - og i øvrigt den ældst kendte succesrige - flyteknologi, der er udviklet til transport af mennesker og/eller udstyr med mange både kommercielle og ikke-kommercielle – herunder videnskabelige – anvendelsesformål jfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_air_balloon .

I har gennem projektarbejde i Teknologi-faget opnået og dokumenteret et indgående både teoretisk og praktisk funderet kendskab til principperne for varmluftballonens virkemåde, ligesom I har arbejdet kreativt og teknisk med design og udvikling af en varmluftballon.

Det er Jeres opgave med det afsluttende projekt i Kommunikation/IT C at designe og realisere et setup for (lærende og/eller underholdende) videndeling http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/videndeling-hvorfor-og-hvordan - og/eller storytelling - http://da.wikipedia.org/wiki/Fort%C3%A6lling_(storytelling) - med afsæt i den viden, I har opnået gennem Jeres Ballonprojekt. Med udgangspunkt i et selvvalgt scenarie, der retter sig mod en relevant og aktuel målgruppe, skal der enten udvikles digitale undervisningsmaterialer til anvendelse via e-learning, arbejdes med databehandling og præsentation eller en fortælling som beskrevet nederst.

Hvad skal jeg?[edit]

Nederst finder du tre forskellige oplæg til den afsluttende opgave hvoraf du vælger et (og kun et). Uanset hvilket oplæg du vælger, gælder følgende:

  1. Problemet – d.v.s. det, du konkret vil løse med dit projekt - og målgruppen skal defineres og der skal argumenteres for at problemet er realistisk og at de løsninger, man finder frem til, er hensigtsmæssige.
  2. Der kan arbejdes individuelt eller i grupper med max tre (3) personer. Hvis der arbejdes i grupper, skal arbejdet fordeles tydeligt mellem gruppens medlemmer, således at den enkeltes bidrag til projektet kan vurderes.
  3. Du skal dokumentere arbejdet og det færdige produkt på StudieWeb'et i en webbaseret rapport. Denne dokumentation kan tage afsæt i de fem systemudviklingsaktiviteter, nemlig : (planlægning, krav- og testspecifikation, design, implementering og afprøvning) Dokumentationen kan have form af skitser, overvejelser, diskussioner, redegørelser, henvisninger o.s.v. samt produkt(er).
  4. Man har individuelt ansvar for aflevering af produkt og dokumentation – også i tilfælde af gruppearbejde.

Produkt og dokumentation skal være afleveret på StudieWeb til den deadline der fremgår af Lectio. Fysiske produkter (plakat, folder e.l.) kan afleveres separat til din vejleder.

Oplæg[edit]

Vælg et - og kun et - af følgende oplæg:

1. e-learning[edit]

Her handler det om at formidle viden, så andre bliver klogere og lærer noget. Det går ud på at I skal lave noget undervisningsmateriale indenfor emnet, varmluftballoner. I vælger en målgruppe, der skal vide noget om et udvalgt område indenfor emnet. Varmluftballoner handler jo om mange ting. Der er selvfølgelig en masse baggrundsviden fra de enkelte fag: matematik, fysik, teknologi og evt. kemi, men I har også i forbindelse med ballonprojektet tidligere i år lært en masse om selve processen og har praktisk erfaring med, hvordan man skal planlægge og produktudvikle i forbindelse med udformning og opsendelse af en varmluftballon. Når I har besluttet jer for den målgruppe, I vil formidle til, skal I gøre jeg klar, hvad I forventer, at de ved og har prøvet i forvejen. Det er også vigtigt, at det medie, I vælger at undervise igennem passer til målgruppen. Mediet kunne f.eks. være et website eller et spil. Det er vigtigt at det bliver dynamisk på en måde, så eleven kan prøve ting af eller vælge forskellige emner fra eller til. I et godt læringsmiljø er der også mulighed for at dele sin viden og prøve den af eller diskutere den med sin omverden, så man kunne også designe en videndelingsplatform.

Design og fremstil et eller flere medieprodukter, der vil kunne indgå som del af et undervisningsmateriale om varmluftballoner. Valget af medie(r) er frit, men det foretages med velbegrundede skriftlige overvejelser. Produktet/produkterne behøver ikke at være fuldt implementeret.

2. Databehandling og præsentation[edit]

Når en stor farvestrålende varmtluftballon svæver tyst og majestætisk i solskinnet over landskabet, så er tekniske detaljer som temperatur og tryk under, indeni og ovenfor ballonen måske ikke ligefrem det første som man tænker på.

I har arbejdet meget med luftballoner, og I ved derfor, at for at en luftballon skal kunne "flyde" i luften så skal dens vægt være mindre en vægten af den luft den fortrænger. I den forbindelse er det vigtigt at skelne mellem begreberne masse og vægt. Se for eksempel diskussionen på denne webside: http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_versus_weight.

Når en luftballon skal bygges så designes dens størrelse og form. Der regnes og tegnes og klippes og limes, -men den resulterende ballon flyver nu ikke altid som man havde ønsket sig. Måske kunne man have testet designet ved at lave en simulering, og måske også en animation af en flyvning med ballonen inden arbejdet med selve fremstillingen blev påbegyndt.

Når en ny luftballon skal afprøves og når der laves kap-flyvninger, så kan information om temperatur indenfor og udenfor ballonen være vigtig for den eller de personer som navigerer ballonen.

I denne opgave skal I lave en bearbejdning og præsentation af måledata i forbindelse med en luftballon. Design og fremstil et eller flere medieprodukter. Valget af medie(r) er frit, men det foretages med velbegrundede skriftlige overvejelser. Produktet/produkterne behøver ikke at være fuldt implementeret.

3. Fortælling[edit]

En fortælling kan defineres som en formidling af et begivenhedsforløb fra en virkelighed, der enten er opdigtet eller faktisk. Typisk skal fortællingen fastholde og underholde et publikum og normalt vil der være en begyndelse, en midte og en slutning. Fortællingen som begreb er man blevet en del mere bevidst om andre steder end indenfor litteraturen (hvor den måske har sit naturlige hjemsted). Den ses anvendt og diskuteret indenfor journalistikken, reklameverden og det kan sagtens være aktuelt også i den faglige formidling. Computer- og netbaserede medier tilbyder en række virkemidler og muligheder der udfordrer den traditionelle måde at skabe fortælling på. Nu kan man f. eks. kombinere medier og tildele publikum - og såmænd også fortælleren selv - anderledes og mere eller mindre aktive roller i fortællingen. Den store danske om "fortælling"

Til varmluftballonen og dens historie knytter sig myter og oplevelser, der på forskellig vis er blevet formidlet og overleveret gennem tiderne. Ligeledes vil man kunne finde en lang række journalistiske og mere eller mindre videnskabelige beretninger i nyheds- og lignende medier helt frem til i dag, hvor man gives indsigt i, hvad varmluftballonen er, og hvad der kan udrettes med den.

Der er en del forskellige aspekter ved varmluftballonen, der gør den til et interessant objekt at fortælle om. Udover de teknologiske, naturvidenskabelige og historiske aspekter er der også de personlige oplevelser, menneskelige bedrifter og skæbner, der er forbundet med den. Virkemidlerne er mange. Det være sig visuelle såvel som sproglige greb, og nu vil også interaktive kommunikationsformer kunne blive aktuelle, hvor brugerne i forskellig grad gives mulighed for deltagelse.

Design og fremstil et kommunikationsprodukt i et - gerne interaktivt - medie efter eget valg, hvor brugeren får fortalt en faktuel (altså ikke fiktiv) historie, der relaterer sig til varmluftballonen. Kommunikationsproduktet kan referere til egne dokumenterede oplevelser og iagttagelser og/eller information fra anden hånd. Der skal dokumenteres overvejelser af de relevante kommunikative aspekter og især virkemidler, brugeroplevelse og mediets egenskaber. Produktet behøver ikke være fuldt implementeret.