2016DesC35vf

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Portfolio og eksamen[edit]

 • 2017-05-09: Nu skal faget afrundes og de sidste moduler kommer til at gå med at repetere og reflektere. Først og fremmest skal du skabe dig overblik over din portfolio og beslutte dig for det emne, din eksamen skal handle om.

Se retningslinjerne her!

Undervejs bruger vi desuden tid på at repetere noget af kernestoffet. Der er planlagt et par repetionsøvelser, men kom gerne med forslag til, hvad der ellers kunne være relevant at gennemgå.

Som del af repetitionsstoffet kigger vi nærmere på et par designhistoriske temaer: 1) modernismen og 2) det, der kommer efter.

Modernisme:


Postmodernisme/samtid


Øvelse 1[edit]

Når du gennemgår dine arbejder i portfolien, prøv da at identificere de modernistiske træk i dine egne designs og/eller i værker, du har set på i forbindelse med din research

Øvelse 2[edit]

Samme som øvelse 1, men nu kigger du efter posmodernistiske træk eller træk, du mener er karkteristiske for vores samtid.

RUM[edit]

Projektoplæg

Log[edit]

 • 2017-05-02: Det er i dette modul, I skal gøre det sidste klar til at kunne præsentere jeres projekt næste gang.

Næste modul (torsdag) vil der kun gives kort tid til at klargøre jeres præsentationer, så tingene (slideshows, plancher, modeller m.m.) skal være færdiggjorte ved modulets start. Præsentationerne skal være ca. 5-8 minutter og vi afholder dem i "café"-form. Materialer og medier, der skal supplere præsentationerne, udvælger I selv kritisk i projektgrupperne. Det er dog vigtigt at kombinere så mange forskellige formidlings-/visualiseringsformer som muligt og at de udnyttes hensigtsmæssigt i forhold til det, der kommunikeres.

 • 2017-04-27: I løbet af dette modul, som er det 5. i forløbet, skal I være fremme ved de endelige beslutninger og tage fat på specifikationer og (udvalgte) detaljer på jeres design. Der skal derfor arbejdes med tegninger og modeller, der gengiver forholdene korrekt. Man taler om primært 4 former for teknisk gengivelse: plan, snit, opstalt og perspektiv. Dertil kommer modellen, hvor der er især to hovedkategorier: skitsemodel og præsentationsmodel.

Det forskellige former for tegning gennemgås her på DAC.dk

Nå du skal bruge tekniske kort til f. eks. situationsplan finder du værktøjerne her: http://webkort.roskilde.dk/


 • 2017-04-25: Vi er nu fremme ved 4. modul i forløbet. Kravene til jeres design bør på dette tidspunkt være specificerede og klart dokumenteret, således at I nu for alvor kan udvikle jeres idéer og arbejde jer frem til de første skitseforslag. Sørg for, når skitserne gennemgås kritisk, at de holdes op mod kravene og den teori, der er inddraget i projektet.

Næste gang (torsdag) er der, hvor I tager hul på specificeringerne (mål, materialer, endelig form o.s.v.), får detaljerne med og forbereder modelarbejdet.

 • 2017-04-04:Der er i alt 7 moduler og 4 timers elevtid til dette forløb. Det er vigtigt at I rundt omkring i grupperne får planlagt fornuftigt, så I når hele vejen rundt i processen. Overordnet bør aktiviterne fordele sig således på modulerne:

1. Brief, hovegreb, plan
2. Registrering, analyse
3-4. Analyse, krav (målgruppe, funktioner, stemning m.m.)
4-5. Idé, skitser
5-7. Specificering, detalje, model
7. Præsentation

Her i 2. modul af forløbet handler det så om registrering af det uderum, som I har udvalgt. Meningen er så, at I skal ud og arbejde i felten på baggrund af et kort oplæg hjemmefra.

Vi tager udgangspunkt i Jan Gehls 12 kvalitetskriterier

Når du registrerer med dit kamera kan denne metodevejledning være til inspiration: http://www.byplanlab.dk/sites/default/files1/Fotokarteringsheet281210.pdf

 • 2017-03-28: Vi starter i dag sidste forløb op. Det kommer til at løbe over 7 moduler og med 4 timers elevtid. D.v.s. du ialt har 14,5 timer til arbejdet. Det handler om rum, og som det fremgår af oplægget, har du nogle valgmuligheder. Du skal som minimum i løbet af dagens modul have valgt dig ind på et af områderne, beskrevet dine mål og skitseret en plan for forløbet

Kommunikationsdesign - Visuel identitet[edit]

Projektoplæg

Log[edit]

Til den tekniske del findes der forskellige enkle værktøjer (hvis altså ikke man vil brug inkscape): til mac f. eks.: https://collage-creator.en.softonic.com/mac ellers tjek og afprøv fra denne liste: http://www.creativebloq.com/photography/collage-maker-11135210 - hvor du også finder web- og windowsbaserede værktøjer.

 • 2017-01-26: Vi har nu rundet den indledende øvelse af og taget hul på selve projektdelen (oplæg øverst). For fleres vedkommende var det lidt en udfordring (igen) at få styr på inkscape (til rentegning af logo m.m.) Her en kort gennemgang af det mest basale:

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tspfFP8cGpA?list=PLdun1bOOC0W-CQIXN4MERYYdPU2UT6Woe" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>


 • 2017-01-24: Vi er godt i gang med at øve os i grundelementerne i grafisk design. Vi har øvet os i de elemtære aspekter ved typografi og taget hul på farveteorien. Med hensyn til typografi, kigged vi på det helt basale, bogstavet og dets opbygning. Jeg henviste i den forbindelse til dokumentarfilmen, "Helvetica", af Gary Hustwit. Her et stærkt klip fra filmen med en af de helt store indenfor grafiske design, Massimo Vignelli:

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9g3Ogtgleyg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Hele filmen (med spanske undertekster) kan findes her: https://youtu.be/wWE34Eg8OnI

 • 2017-01-17: Sidste gang handlede om, hvordan det visuelle (grafiske) og sproget (ord/begreber) kan hænge sammen. Det er et centralt tema i arbejdet med grafisk identitet, hvor vi skal finde frem til et visuelt udtryk, der kalder på særlige følelser og referencer hos en målgrupppe. I dagens modul fortsætter vi med at øve os op mod det egentlige projekt - nu med typografi og farve.
 • 2017-01-12: Vi starter forløbet, Kommunikationsdesign, op i dag. Det gør vi ved at gennmgå nogle basale faglige temaer indenfor temaet samt gennem et par mindre øvelser.

Inventar[edit]

Projektoplæg

Log[edit]

 • 2017-01-03: Godt nytår! Årets første modul (i Design) bruger vi til at skabe overblik over det netop afsluttede forløb. Det gør vi ved at klargøre en præsentation med fokus på disse hovedpunkter:
 1. Hovedgreb
 2. Proces (herunder analyser, idé, skitsering, model, afprøvning)
 3. Resultat (visualiseringer)
 4. Anvendt designteori

Til præsentationen skal indgå forskellig former for medier kritisk udvalgt i forhold til det der, skal vises.

 • 2016-12-06: Så ramte vi en deadline.

Der skal i din portfolio (digitalt og/eller fysisk) ligge:

 • Velorganiseret dokumentation af forløbet - og det, der dokumentereres er:
 1. skitsering
 2. detaljering
 3. model/prototype
 4. afprøvninger
 5. specifikation og formidling (af det endelige design)

På Lectio afleveres:

 • et resumé der opsummere forløbet - synopsis


 • 2016-11-28: Med dagens modul er der 3 gange tilbage af dette forløb.. Flere af jer er så småt i gang med prototype/model fasen. Model/prototype er som bekendt ikke det sammen som resultat, men et skridt på vejen. Det er vigtigt at I bruger tid og kræfter på at evaluere jeres modeller/prototyper, så de bliver en værdifuld kilde til information af forbedringer. I jeres dokumentationn skal derfor indgå vidnesbyrd om afprøvning/evaluering samt hvilke forbedringer, der bør gennemføres på baggrund prototype/modelarbejdet.
 • 2016-11-15: På baggrund af briefet i oplægget, skulle I nu gerne være klar med jeres egen formulering af, hvad jeres designopgave drejer sig om ....hovedgrebet - der bl. a. definerer hvilket type produkt, der er tale om og hvilke centrale målsætninger, det skal leve op til. Herfra skal der lægges en god plan for den videre designproces, hvor de førstkommende aktiviteter bør handle om analyse-krav-idé/skitse.
 • 2016-11-03: Vi starter med dagensmodul det næste forløb op. Det er et projektforløb, der ligger i forlængelse af øvelsen, "rumregistrering". Oplægget finder du ovenfor og heri finder du briefet:

<html>

 • Der skal designes et produkt, der kan indgå som inventar i det rum, du har undersøgt i den foregående workshop
 • Inventaret skal medvirke til at skabe en forbedring for dem, der færdes/opholder sig i- og anvender rummet
 • Inventaret skal forholde sig æstetisk såvel som funktionelt til rummet.

</html>

Udgangspunktet er med andre ord det rum, du netop har analyseret, og vi bruger i dagens modul tid på at dskutere de forskellige iagttagelser, I har gjort med henblik på den indledende idégenerering.

Rumregistrering[edit]

 • 2016-10-25: Vi er gået i gang med næste forløb, "Rumregistrering", og fra de indledende øvelser er vi gået videre til en mindre opgave:
 1. Find et afgrænset rum, indendørs eller udendørs i- eller omkring skolen, som du mener kunne være interessant at blive klogere på og arbejde med
 2. Beskriv rummet visuelt med foto og håndtegning, hvor du både går tæt på (ser på væsentlige detaljer) og på afstand (ser på helheder)
 3. Observer hvordan rummet benyttes/udnyttes (hvor mange og hvem bruger rummet til hvad og hvor i rummet)
 4. Mål rummet op, så du vil være i stand til at gengive det "hjemme på tegnestuen
 5. Lav en CAD-tegning af rummet (f. eks. i SketchUp)
 6. Lav en præsentation på ca. 5 selvforklarende slides, der viser de forskellige aspekter af det rum, du har iagttaget og registreret.

Det skal vises frem den 3/11, hvor det skal danne udgangspunkt for det efterfølgende projektarbejde.

Introduktion[edit]

 • 2016-09-29: Vi bruger modulet på at få lavet præsentationsmateriale, så vi næste gang kan lave små præsentationer for hinanden. Primært skal I øve jer i layout af plancher (som vi talte om sidst). Vær skarpe på det grafiske formsprog - tjek designteorien og lad jer inspirere af eksempler (stjæl de gode idéer).

Overvej indholdet. Hvad skal der lægges mærke til, og med hvilke argumenter skal det føres frem (visuelt såvel som sprogligt)?

Hvis du har glemt, hvordan man bruger inkscape kan det måske betale sig at (gen)se en introduktion:

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tspfFP8cGpA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

 • 2016-09-27: Vi skal nu til at lægge an til afrundingen af dette forløb. De sidste faser handler om afprøvning og specifikation. Det betyder, at designgruppen nu skal tage bestik af prototypen og evaluere med henblik på forbedringer/justeringer. Herfra skal designresultatet specificeres og formidles. Specifikation kan gå på mange forskellige egenskaber ved designet. Primært er det mål, materiale, konstruktion, form og funktion, man har har brug for at kende for at forså og opleve designet. Der kan evt. også knytte sig kontekstuelle parametre til formidlingen, såsom det æstetiske standpunkt, identitet, livsstil, marked, værdier m.m.

I designfaget eksisterer der en vis tradition i forbindelse med formidling. F. eks. bruger vi ikke så meget rapporter, som I kender fra f. eks. teknologi. Til gengæld benytter vi præsentationer og flere forskellige visuelle platforme til at redegøre/argumentere for - og demonstrere vores løsninger. Det er bl. a.

 • tekniske tegninger
 • modeller
 • prototyper
 • skitsesamlinger
 • plancher

.....

Vi vil her sætte fokus på planchen (engelsk: presentation board) og hvordan den kan angribes. Det kræver at man genkalder sig grundprincipperne for grafisk design - f. eks. gestaltlovene - men også at man gør sig klart hvad man vil formidle d.v.s. hvad er de vigtigste egenskaber ved dit design og hvordan, du får det frem.

Rent teknisk skal I prøve at sætte en planche sammen digitalt. Lav først en række layoutskitser (roughs). Brug [http.//inkscape.org inkscape] - eller evt. et alternativt tegne/layoutprogram du har erfaring med til at færdiggøre planchen.

For at printe ud i storformat bruger du posterazor.


<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bNgUGe5MPkU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

 • 2016-09-15: Dagens modul handler om at komme videre i designprocessen.

Indtil videre har I idégenereret og -udviklet, skitseret og så småt gået i detaljen med udformningen.

Tiden skal gerne nu være nået til at lave og teste den første prototype. Formålet med prototypen er at kunne afprøve et eller flere aspekter ved sit design som f. eks. det æstetiske, det ergonomiske, funktionalitet o.s.v. Derfor er det vigtigste ved prototyping at iagttage og dokumentere hvad man erfarer ved afprøvningen (f. eks, ved hjælp af foto, film og noter). Inspiration til denne del af designprocessen kan du f. eks. finde hos Smart Design i dokumentarfilmen "Objectified"

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EKvak0MrVhg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

 • 2016-09-06: I dag har hovedtemaet været research, og vi har kigget på hvordan f. eks. den ingeniørmæssige viden har indflydelse på formgivningen. Ved at følge processen hos Ole Jensen og udvikline af OLE termokanden, kan du blive klogere på flere af de problemstillinger, der ligger i de forskellige faser af designarbejdet:

Research handler især om at kunne stille de rigtige spørgsmål. Udover de tekniske sider af designet (materialer, konstruktion, produktionsforhold) er der mange andre ting, man som designer har behov for at vide. I forbindelse med vores lille tandbørsteprojekt kan f. eks. det også handle om:

 • markedet (hvem er målgruppen egentlig? hvad er vigtigt for dem? hvad findes der i forvejen? hvad rør sig? ...osv)
 • ergonomi (hvad kendetegner barnets bevægeapparat? hvor stor er en barnehånd? ...osv)
 • pædagogik (hvordan lærer små børn? hvad kendetegner tandbørstnings-situationen)
 • ....?

<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/designproces-16.png" witdh="600" alt="designprocessen"> </html>


 • 2016-09-01: Indtil nu har vi gennemgået:
 1. Definitioner, grundlæggende begreber og modeller indenfor faget
 2. Designanalyse i teori og praksis: Workshop-DesignC-Designanalyse
 3. Skitseteknik
 4. Designprocessen i overblik
 5. Idégenerering og idéudvikling