2015KomItA25

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Portfolio[edit]

Oplæg

2016-05-10: Ovenfor finder du oplæg og vejledning til det sidste korte (over 3 moduler) forløb. Det handler kort og godt om at opdaterer og færdigggøre sin portfolio for 2. år. Det indebærer forskellige opgaver afhængig af, hvad man har nået i årets løb. Det er en vigtig øvelse for alle, da vi som bekendt næste år på samme tid skal være klar til en portfoliobaseret eksamen og fordi det er en god mulighed for at få reflekteret over din læring og hvor langt, du er kommet fagligt.

IT-sikkerhed[edit]

Projektgrupper:[edit]

 1. Ida, Manja, Sarah og Mike: Misbrug af persondata
 2. Nikolaj, Jonathan og Daniel S: Private virksomheders adgang til persondata
 3. Daniel k., Tim og Kristian: Virus hos den private bruger
 4. Alex, Albert og Jonas: Anonymitet på internettet - VPN/cookie blocker
 5. Mark, Max, Martin og Frederik: Scams


Log[edit]

 • 2016-04-15: Der er to moduler (inklusiv dagens) tilbage inden deadline. Derfor er det på høje tid med at få prototyper på bordet. Prototyper er til for at blive evalueret. Hold prototypen op mod de krav, I stillede ved projektets begyndelse, og notér jer hvor det går godt, men - endnu vigtigere - også hvor der er mangler. Benyt så vidt muligt testbruger og dokumenter processen - det kan være noter fra testen eller lyd/film-optagelser. Jer, der har interaktive, skærmbaserede produkter som f. eks. et website, kan med fordel benytte screencast-o-matic eller lignende værktøj til optagelse af aktiviteter på computeren.

Det er desuden også nu du skal have samling på din dokumentation og rapport.

 • 2016-04-12: Der er med dette modul 3 tilbage inden aflevering. Derfor bør det være nu - d.v.s. idag - , I sørger for at få en prototype klar. Den skal giver jer et svar på om de idéer, der er udviklet og de designskitser, man har frembragt, rent faktisk kan blive til et produkt, der fungerer. Det kan jo også ske, at det at få en foreløbig version "mellem hænderne" giver den sidste afgørende input til hvordan det skal løses. - Husk at dokumentere
 • 2016-04-06: Nu skal I tage godt og grundigt fat i skitseringsfasen. Brug dagens modul på at frembringe en række visuelle udkast til, hvordan jeres produkt skal udformes. En skitse kan være mange ting afhængig af hvilket medie, man planlægger at benytte. Er det en film, skal det være manus og storyboard, er det web er det primært layoutskitser (roughs) og sitemaps, der er tale om o.s.v. Næste gang tager vi en fælles gennemgang af det, I er kommet frem til, og giver projekterne et velrettet spark fremad med en omgang knivskarp feedback.
 • 2016-04-01: I forbindelse planlægning, er det nu, du kan opgraderer dine kompetencer. Nogle af jer havde hørt om Gantt-diagrammet. Det er en god måde til at anskueliggøre et projektforløb med faser, aktiviteter og milepæle. Der findes et udmærket -frit - værktøj, GanttProject, som kan anbefales at lære at kende. Det giver mulighed for at oprette og redigere overskuelige tids/ressource-planer.

<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/eksempel.png" width="700">
Eksempel på et diagram produceret i GanttProject </html>


Derudover er grupperne godt igang med at finde frem til de krav, der skal stilles til løsningen. Det sker ved hjælp af forskellige former for undersøgelser - især kvantitative. Overvej også kvalitative og fokuser på at identificere/karakterisere jeres målgruppe. Særlig vigtigt er det at opdage hvilke udfordringer og barrierer, der hidtil har forhindret målgruppen i at adoptere den viden og de holdninger, I gerne vil formidle. Hvad er deres forforståelse og referenceramme? hvilke medier benytter de? hvor går de normalt hen og søger viden om it-sikkerhed? (gør de det overhovedet?) o.s.v.

Selvom I rundt omkring allerede har gode idéer til løsning og valgt medie på forhånd, skal I alligevel sørge for at skabe og udvikle jeres idéer med udgangspunkt i jeres forundersøgelse.

Der er blevet spurgt til rapportens opbygning. Den skal jo overordnet dokumentere projektarbejdet, og det følger normalt de 5 hovedfaser, der er blevet gennemgået tidligere (plan - krav - design - implementering - test). Derfor kan den se således ud:

 1. forside
 2. indholdsfortegnelse
 3. introduktion
 4. problemformulering
 5. planlægning
 6. undersøgelser og kravfangst
 7. designovervejelser og -forløb
 8. implementering/udvikling af prototype
 9. afprøvning
 10. evt. iterationer
 11. konklusion og evaluering af resultat i forhold til problemformulering
 12. perspektivering
 13. litteraturliste
 14. bilag

Se endvidere: Guide:Projektbeskrivelse_og_rapport


 • 2016-03-08: De sidste skal med på vognen og ind i en projektgruppe. Ellers befinder I jer jo i de indledende faser i systemudviklingen. Sørg for at orientere jer i vores model, der indeholder:
 1. Plan
 2. Krav
 3. Design
 4. Implementering
 5. test

I skal jo have en projektbeskrivelse klar om 10 dage - her skal I inddrage jeres plan, forundersøgelse og foreløbige kravspecifikation. Konkret handler det om

 • at have researchet på det specifikke sikkerhedsproblem, I har fokus på. Hvad går det ud på, hvem bliver ramt og hvorfor?
 • at have et klart billede af målgruppen for jeres produkt (bl. a. ud fra de data, I har fra jeres research)
 • at have analyseret sig frem til hvilken type produkt, man vil designe og fremstille samt hvad det specifikt skal kunne udrette
 • at beskrive hvordan I systematisk har tænkt jer at nå jeres mål (tids- og ressourceplan)
 • 2016-03-04: Projektgrupperne er dannet (stort set - med undtagelse af nogle af de fraværsramte). Opgaven er nu at afgrænse, præciserer og beskrive den problemstilling, I vil arbejde med. Der vil være en del research og undersøgelse at foretage i forbindelse med det. Hver især skal I sørge for at opdatere StudieWeb, så der nu også er en projektside for dette forløb og hvor I løbnde kan gøre af jeres resultater.
 • 2016-03-01: MiniSRP'erne er afleveret og vil blive evalueret en af de næste gange. I mellemtider starter vi forløbet IT-sikkerhed op. I oplægget ser du, at du som indledning til projektet skal foretage en bred research og starte en ny projektside op. Det kommer dette modul til at gå med, hvor vi også får lavet en fælles opsamling af de indfaldsvinkler, der er til temaet.

Introducerende arbejdsspørgsmål:

 • Hvilke trusler findes der indenfor IT-baseret kommunikation og hvad består de i?
 • Hvilke typer er der og hvor alvorlige er de?

Her lægger I jeres noter fra den indledende brainstorm

MiniSRP[edit]


Faglig Formidling[edit]


Projekter[edit]

 1. Jonathan, Manja og Daniel S: Video Tutorial
 2. Tim, Sarah, Alexander og Albert: Web + pixi
 3. Mike, Max, Daniel K og Mark: Plancher/posters
 4. Kristian, Jonas, Frederik og Martin: Comics of Chemistry

Log:[edit]

 • 2016-02-02: Der er deadline i morgen! Der skal ligge et produkt og en rapport. Lige et par ord om sidstnævnte:

Rapporten er ikke en kemi-rapport, men en SO+kom/it (det kemifaglige ligger i produktet) Rapporten indeholder:

 1. Problem/opgaveformulering (case)
 2. Plan/krav (hvordan omsættes formidlingsteorien - redegørelse/argumentation for medievalg og krav til indhold og virkemidler)
 3. Design (visuelt, informations- og interaktionsdesign; anvendt teori)
 4. Implementering (værktøjer og deres anvendelse)
 5. Afprøvning
 6. Konklusion og perspektivering (hvor langt kom vi og hvilke mål er opfyldt)
 • 2016-01-22: Der er godt gang i skitse-/designarbejdet rundt omkring og også så småt implementeringen (værktøjerne).

Sørg stadig for at kvalificere jeres arbejde! Dvs aktivt at bruge den teori (formidlingsteori især), I er blevet præsenteret for, og - meget vigtigt - dokumentere overvejelserne. Der er 3 moduler + elevtid + evt. tid i kemi tilbage af forløbet - derfor: tjek op på jeres projektstyring og planlæg hensigtsmæssigt.

 • 2016-01-12: Der skal i dag idégenereres med udgangspunkt i projektets basale problemstilling:

Planlæg, design og fremstil et medieprodukt, der giver en elev i 1. g forståelse af et tema indenfor kemi. Det er desuden et krav, at målgruppen i mødet med produktet forstår de naturvidenskabelige metoder, der ligger til grund for den viden, der formidles...

Udfordringen består især i at at finde veje til gøre det faglige stof tilgængeligt på målgruppens præmisser - qua den teori om faglig formidling, vi gennemgik sidst og som I sætter jer ind i vha litteraturen og også de slides, I blev præsenteret for sidste gang:

Slides fra introduktion til formidlingsteori

 • 2016-01-08: Vi sætter i dag SO-forløbet, "Faglig formidling", igang (når vi har lavet en gennemgang af web 2.0.).

Oplægget finder du her (med forbehold for mindre revisioner):

Kemi for Dummies

Web 2.0[edit]

Oplæg: Projekt-Web20 2015KomItA25

Øvelse: Workshop-KommIT-A-Basic-Client-Server

Projekter[edit]

 1. Max, Mark og Sødring: "Rate my work"
 2. Sarah: Online brainstorm
 3. Jonas S: "Online idégenerering"
 4. Jonas R: "Brugergenereret rating af videospil"
 5. Frederik, Martin H og Kristian: "Sir Paintalot"
 6. Alexander og Albert: "Nyheder og Oplevelser"
 7. Manja og Mike: "Rate my Foodporn"
 8. Daniel K og Tim: "Online Film Rating"
 9. Jonathan: "FotoForum"

Log[edit]

 • 2015-12-08: Undervejs i projektet skal I opnå indsigt i nogle af de teknologier, der anvendes i forbindelse med web 2.0-løsninger. Basalt er der næsten altid tale om såkaldt "client-server teknologi", hvor især værktøjer som php SQL o.l. webprogrammeringssprog benyttes. For at få lidt erfaring med det, skal du prøve kræfter med denne øvelse: Workshop-KommIT-A-Basic-Client-Server .
 • 2015-12-03: Ovenfor ses de foreløbige projektgrupper med overskrifter. Sørg for at få oprettet proketsider på jeres StudieWeb. Så kan vi linke til dem herfra og bedre følge med i progressionen. Apropos progression i projektet bør grupperne lige nu være i gang med research/kravfangst og planlægning.
 • 2015-11-24: Sidste gang kom der en række produktidéer på banen. Her nogle overskrifter fisket op fra https://todaysmeet.com/RTG-web20:
  • Continue my Drawing - Online kollektiv tegning
  • Bedømmelse og kritik af diverse kreative frembringelser (tekst og billeder evt. indenfor spilverdenen)
  • Brainstorm og idégenerering - online deling og udvikling af gode idéer
  • Rate my work - dynamisk lektiehjælp (fx. via livechat)
  • .....

Dagens modul skal gå med at vælge idé og evt. makker(e), hvorefter man starter projektarbejdet op. Det første , der skal ske er så at oprette en projektside på sit StudieWeb.


 • 2015-11-20: Projektforløbet, "Web 2.0", starter vi op med en omgang research og brainstorm:
 1. Individuel informationssøgning: Hvad er web 2.0? definitioner, eksempler og gode kilder efterlyses. Vi deler det her: https://todaysmeet.com/RTG-web20
 2. Individuel idégenerering: hvilke produktidéer kunne være relevante at arbejde med indenfor Web 2.0 idag?
 3. Parvis gensidig præsentation af idéer og diskussion/forhandling af den bedste idé. Overskrifter/korte beskrivelser lægges op samme sted som ved pkt. 1 https://todaysmeet.com/RTG-web20
 4. Pitch
 5. Valg af idé og dannelse af projektgrupper

Grafisk brugergrænseflade[edit]

Øvelsevejledning

 • 2015-11-20: Gennemgang - Vi gennemgår øvelsesforløbet, hvor I hver især præsenterer jeres arbejde og udbyttet af det. De første 20 min. går med at få samlet, bearbejdet og sorteret dokumentationen, så det giver mening i en god formidling.
 • 2015-11-06: Sidst kiggede vi på 3-lags modellen. Tre-lags modellen er en måde at beskrive og overskue et IT-system på. På engelsk hedder det three tier model, og den forklarer et it-system i 3 grundlæggende niveauer:
 1. præsentationslag
 2. det logiske lag
 3. datalaget

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Overview_of_a_three-tier_application_vectorVersion.svg/500px-Overview_of_a_three-tier_application_vectorVersion.svg.png

af Bartlean på en.wikipedia.org

Vi beskæftiger os i denne øvelse primært med præsentationslaget (der hvor brugeren møder, skal forstå og interagere med systemet), men vi har også i vores flowdiagrammer forsøgt at kigge på logikken (hvordan maskinen modtager og bearbejder information).


Idag skal vi fokusere på brugervenlighed og test.


 • 2015-10-27: Idag (når vi lige har fået set på de 2 sidste projekter fra foregående forløb) begynder vi på en øvelse, der skal give dig indblik i- og praktisk erfaring med design af grafiske brugergrænseflader. Du finder link til vejledningen ovenfor. Undervejs tager vi nogle gennemgange, hvor vi kigger på nogle af de faglige elementer, der indgår.

Amsterdams (/Roskildes) rum[edit]

Projektoplæg

Grupper:[edit]

A) Mike, Jonas S og Sarah (4)

B) Tim, Albert, Alexander og Kristian (2)

C) Martin B, Jonas R og Daniel K (2/3)

D) Elisa, Martin H, Mark og Max (4)

E) Manja, Daniel S og Jonathan (6)

F) Jacob og Frederik (3/Roskilde)


A-C: Design B - studieretning

D-E: Design C - Studieretning

F: Mix (arbejder i Roskilde)

Tal i () refererer til valgt fokusområde

Log[edit]

 • 2015-10-23: Gennemgang og evaluering. Vi gør således:
 1. Projektgrupperne skal opponere på hinanden parvis - der laves en deling.
 2. Den enkelte projektgruppe sørger for at fremvise og give adgang til sit arbejde - både produkter og al den dokumentation, der følger med
 3. Grupperne går hver til sit og diskuterer sig frem til- og formulerer en feddback til den gruppe de opponerer på. Følgende skal være i fokus:
  1. hvordan hænger kommunikationsplan sammen med udformningen? (er der f. eks. taget højde for målgruppe, mediets muligheder, afsenderrolle o.s.v.)
  2. hvordan stemmer løsningen overens med det tema/fokus, der var valgt som udgangspunkt?
  3. kan der identificeres faglig metode i forbindelse med forundersøgelse og udformning (altså for faget særlige måder at gøre tingene på)
  4. hvad bør fremhæves som særligt vellykket i løsningen?
  5. hvor kunne der med fordel sættes ind med henblik på forbedringer?
 4. fælles session, hvor opponentparrene fremlægger projekt og feedback
 5. forbedringer m.m. indarbejdes og lægges op.
 • 2015-10-20: Projekterne skal færdiggøres og oploades - der skal være adgang til resultater og dokumentation i alles portfolier (StudieWeb). På fredag vil der så være en intern evaluering med mulighed for at foretage forbedringer og rettelser. Men deadline er idag!

Sørg for også at få det afleveret på FRONTER (da det er et SO forløb):

Klasse 2.5 > SO > 2.år > Afleveringer > Studietur Amsterdam_Roskilde - produkter og dokumentation


 • 2015-10-06: Fokus på implementering (gang i værktøjerne og helt eller delvist fungerende prototyper). Når I kritisk evaluerer de foreløbige resultater, så overvej især, hvorvidt jeres "historie" bliver fortalt i overensstemmelse med præmissen for kommunikationen - som jo har et generelt fagligt fokus (byrum og hvordan de fungerer og påvirker os)
 • 2015-10-05: Fortsæt udviklingsarbejdet. Der er 3 moduler (inkl. dette) tilbage + elevtid. Prioriter at få en prototype klar, så der er mulighed for at nå en kritisk revision af produktet inden aflevering.
 • 2015-09-28: Så er vi endelig tilbage i værkstedet!

Vi bruger dette og de næste 4 moduler på at bearbejde det materiale, der er blevet samlet op i hhv. Amsterdam og Roskilde, til velfungerende medieprodukter. Sørg for at have en god kommunikationsplan at tage udgangspunkt i, hvor der udover præmissen for produktet (hvad skal det kunne?) især er styr på sammenhængen mellem målgruppe, indhold og udformning.

Alle skal sørge for, at der på deres studieweb kan findes dokumentation for forløbet. D.v.s. selvom man er i gruppe, skal ens individuelle portfolio være opdateret med relevant indhold, der afspejler arbejdsprocessen - foruden produktet (produkterne). Det gør så ikke noget hvis noget af indholdet går igen fra de andre i gruppen.

Hvis ikke den allerede er der, skal der oprettes en projektside på dit studieweb, hvorfra der er adgang til indholdet. Indholdet er så jeres produkt samt dokumentatione, som er:

 • projektbeskrivelse
 • kommunikationsplan
 • arbejdsdokumenter (skitser, noter, optagelser, screenshots mm.) fra undersøgelser og udviklingsarbejdet
 • redegørelser og refleksioner over arbejdet


 • 2015-09-07: De fleste - hvis ikke alle - grupper står lige nu med at skulle afgrænse - d.v.s. opstille konkrete mål for - jeres arbejde og udarbejde en projektbeskrivelse som lægges op på StudieWeb. En del af det indebærer at kunne analysere sig frem til en kommunikationsplan - det taler vi om idag med udgangspunkt i Bruno Ingemanns "Nye Bollemodel"
 • 2015-09-01: Grupperne er (næsten) på plads. Det er vigtigt, at der fra begyndelsen arbejdes med projektbeskrivelse og at man nuancerer sin problemformulering med udgangspunkt i det fokusområde, man er blevet enige om i projektgruppen.

StudieWeb A[edit]

2015-09-02: Vi skal lige have de sidste med. En reminder: For at jeg betragter det som afleveret skal der være

 1. en startside (index.html i roden af din "html"-mappe" med tydelig identifikation Dvs brugeren skal nemt kunne aflæse hvem der står bag og hvad sitet (StudieWeb) handler om
 2. et informationsdesign, hvor det fremgår hvilket indhold, man finder hvor.
 3. på sigt - altså ikke noget krav til denne aflevering - skal du sørge for at få lagt refleksion/dokumentation op fra 1. år

2015-08-31: Vi runder "StudieWeb A"-forløbet af nu. En del af jer mangler at få det sidste på plads. Tjek noterne på lectio ud for afleveringen og tag en snak med læreren. Det handler typisk om at få opdateret informationer, at få indhold på (fx. refleksioner over arbejdet) og rettet tekniske fejl.

2015-08-25: Et af målene med dette forløb handler også om at få indarbejdet rutine i at oploade webindhold til vores server. Her en opsummering af, hvad du ska huske:

 • Du skal bruge en (S)ftp-client som fx. WinScp (win), Cyberduck (mac/win) eller FileZilla (mac/win)
 • Når du er på skolen, skal du bruge MediaLabs netværk (RTS's netværk har lukket for den port, 22, som vi bruger). Hjemmefra vil du normalt godt kunne gå på.
 • Du logger på med følgende:
  • host: rtgkom.dk
  • user: dit MediaLab-brugernavn Det kan du se i adressefeltet efter "~“, når du browser dit studieweb. (Hans Christian Andersen, der startede i 2014, hedder hansca14)
  • password: det du har fået af MediaLab (typisk pr. mail)
 • Der skal være oprettet en mappe (i roden af din personlige mappe), der hedder "html" (med små bogstaver og ingen gåseøjne), hvor webindholdet lægges
 • Startsiden til dit StudieWeb skal hedde "index.html" (med små bogstaver og ingen gåseøjne)


2015-08-24: Vi talte sidst om informationsdesign og interessentanalyse. Denne model blev gennegået (eksemplet er StudieWeb):

Interessent Informationsbehov Løsning
Medstuderende Teknisk viden Adgang til kildekoder og dokumentation af værktøjshåndtering
Vejleder/lærer Indsigt i progression (faglig udvikling) Adgang til tidligere arbejder, redegørelser for faglige mål og status...
o.s.v o.s.v o.s.v

Vær opmærksom på, at samme interessent selvfølgelig kan have flere forskellige informationsbehov ligesom samme informationsbehov kan gøre sig gældende hos flere interessenter. På den måde skaber du dig et overblik over, hvad du skal løse med dit design. Det bliver en slags tjekliste over, hvad du skal have med, og samtidig kan udarbejdelsen af skemaet være en god brainstorm, hvor du kan generere idéer til relevante features på dit site.

2015-08-18: Vi er i gang med at designe og oprette individuelle, webbaserede portfolier, "StudieWebs". Det er vigtigt, at du husker på, hvad formålet er med portfolien, når du udarbejder den. Overvej hvem der skal have gavn af hvad på sitet.


2015-08-17: Så er det andet år OG A-niveau!

Som det første skal vi have startet en webbaseret portfolio op. Der er sikkert forskel på hvor godt styr, man har på html og evt. css, så meningen med de næste moduler er at få fat i det samt at foretage en faglig refleksion over det, man har nået i faget indtil nu.

Vi tager først en snak om fagets mål, hvorefter du kan gå igang med din portfolio. Nogle af jer vil måske have glade af en skabelon at læne sig op ad: StudieWeb Skabelon mens andre klarer den uden. Disse krav skal være opfyldt:

 • der skal kun bruges kode, man selv er inde i
 • adgangen til indholdet skal gøres simpel
 • adgangen til indholdet skal gøres tydelig
 • indholdet handler alene om de arbejder du har udført her i faget
 • der skal være tydelig identifikation på sitet (hvem, hvad hvor o.s.v.)

Nedenfor en simpel model over hvad man skal kunne i faget (klik for en pdf-version)

<html> <a href="http://rtgkom.dk/~jan/kernestof-komita-udg2.pdf"> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/kernestofkomita.jpg" width="640"> </a> </html>