2015DesC35vf

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Portfolio[edit]

Prøve og portfolio i Design C

 • 2016-05-11: I har nu afleveret jeres sidste projekt og skal nu igang forberede jeres eksamen. I oplægget ovenfor finder du information om, hvad det indebærer og hvad du skal gøre.

RUM[edit]

Oplæg[edit]

Projektgrupper[edit]

 1. Rebecca og Alexander J: Nomade
 2. Julie, Anders og Simon: Nomade
 3. Markus og Magnus: Campus
 4. Alexander M, Mikkel F og Mikkel D: Campus
 5. Jens, Kasper og Michael: Campus
 6. Mikkel M og Hjalte: Nomade
 7. Muhammed, Mads og Marcus: Campus
 8. Amanda: Nomade

Log[edit]

 • 2016-04-27: Der er - med dette - 3 moduler tilbage inden aflevering. Det betyder, at det er nu, I skal have jeres idéugenerering færdig og gå igang med videreudvikling (udvælge og afgrænse idéer) og specificering (mål, materialer, funktioner os.v.). Det indebærer bl. a., at der skal laves modeller og prototyper, der giver mulighed for at efterprøve udvalgte designaspekter.
 • 2016-04-14: Der er stadig et par grupper, der skal have gjort deres moodboard færdigt - d.v.s. printet ud og klæbet op. Det er noget, der kan gøres parallelt med den næste hovedfase: idéudvikling/skitsering. Skitser kan meget vel være tredimensionelle (skitsemodeller). Det kan desuden være en fordel for jer, der arbejder med campus, at få mål og skalaforhold på plads, så der er en robust ramme at arbejde indenfor.

Brug http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ (virker ikke lige godt i alle browsere - firefox synes at være ok), https://www.openstreetmap.org eller https://www.google.com/maps/ ...de første to har gode eksporteringsværktøjer mens google maps er godt sammen med SketchUp


 • 2016-04-07: Færdiggør mood/style-boards og fortsæt projektarbejdet med dem som udgangspunkt. Næste modul begynder vi med en opsamlende gennemgang, hvor moodboards og supplerende dokumentation præsenteres. Der er mulighed for at lave billedcollager digitalt: http://www.creativebloq.com/photography/collage-maker-11135210 - men de skal stadig udarbejdes fysisk (print/opklæbning) og op i et format mellem A2 og A1. Hvis man samler collagen digitalt kan man udnytte værktøjet PosteRazor, som kan sammensætte store udskrifter med flere a4/a3 ark.


Vær opmærksom på:

 1. at abstrahere d.v.s. benytte billeder m.m. der ikke refererer konkret til jeres designidéer
 2. at variere d.v.s. hente materialet fra så mange forskellige sammenhæng som muligt
 3. at kombinere d.v.s. sammenstille materialet, så der opstår nye, overraskende associationer
 4. at komponere d.v.s. tage stilling til det grafiske hele.
 • 2016-04-04: Mood- og styleboards ...sæt dig ind i, hvad det er og udarbejd et eller flere for dit projekt. Det er ca. der, I er lige nu. Mood/tyleboard bruge vi til at visualisere de til tider diffuse idéer og tanker om de stemninger og udtryk, vi går efter i vores design. Find billeder - mange billeder - der på forskellig måde associerer til jeres tanker om det, jeres design skal bibringe af følelser, oplevelser, kultur o.s.v. Næste gang færdiggøres de og herefter laver vi en fælles gennemgang.
 • 2016-03-31: Der skal vælges oplæg og dannes projektgrupper. Derefter handler det om at udvikle (ikke ændre) briefet og specificere sine mål. Herfra er det så research og registrering d.v.s. indsamling af så meget data og viden og sit problemfelt, man kan få fingre i (fx om området, målgruppe, kendte løsninger o.s.v.)
 • 2016-03-17: Dagens modul skal gå med:
 1. at finde sammen i projektgrupper, der hver især beslutter sig for eet af de tre indgange i oplægget (ovenfor).
 2. at starte researcharbejdet op.
 3. at samle op på observationerne fra Holmen - d.v.s. finde billederne frem, printe dem ud og hænge dem op på vores væg under de 3 hovedkategorier, "beskyttelse, komfort og herlighed". Suppler gerne med andre billeder fx. fra nettet eller fra de nære omgivelse.

Jan Gehls stikordsliste over kvalitetskriterier vedr. fodgængerlandskabet

Kommunikationsdesign[edit]

 • 2016-03-10: Vi runder forløbet af med at udarbejde fysisk præsentationsmateriale. Målet er at afprøve nogle af de krav der er til en (god) eksamenspræsentation.

Her en oversigt over hvad der indgår og hvordan:


Formål:

At delagtiggøre den forudsætningsløse (oftest) fagfælle i proces og resultat


Indhold:

 1. Udgangspunkt -brief
 2. Viden/research
 3. Inspiration -referencer
 4. Formgivning
  1. Idéer
  2. skitser
  3. prototyper
 5. Resultat


Form:

 1. Gennemgående grafisk koncept for layout
 2. Tydelig disposition
 3. Variation af synsvinkler:
  1. detaljer og helheder
  2. forskellige designaspekter
  3. forskellige visualiseringer


 • 2016-02-17: Der er i denne periode lidt langt mellem vores moduler (pga ferier, studieture m.m.). Derfor skal du være god til at fastholde og dokumentere dit arbejde, så du fra gang til gang nemt kan tage tråden op.

Der er 3 moduler tilbage af dette forløb - planlæg fornuftigt. Sørg for at tjekke op på oplægget og de krav, der er til afleveringen.

Generelt: Jeg har været jeres portfolier igennem. Her er det generelle indtryk, at I hver især kan blive bedre til at strukturere og præsentere jeres arbejde, så det bliver tydeligere for den, der kigger i portfolien (både den digitale og fysiske), hvordan der er blevet arbejdet og hvilke faglige refleksioner, man har gjort sig undervejs. F. eks. vil undermapper og forklarende noter/kommentarer til de forskellige dokumenter være vejen frem for de fleste. Sørg desuden for at være individuelt opdateret, så man selv har kopier m.m. af de dokumenter, der foreligger fra gruppearbejdet.

Produktdesign/inventar[edit]


 • 2015-11-25: Deadline i dag. Og næste gang er der præsentationer. Der skal på lectio lægges en synopsis mens man i sin portfolio lægger det hele d.v.s. alt hvad projektet har affødt af dokumenter, objekter m.m.

Overvej, hvordan præsentationen bliver effektiv. Det bliver den dels ved at man formår at skabe en god fortælling om sit projekt - f. eks. ved hjælp af dramaturgiske greb som "anslag/set up" og "klimaks/pay off" - og dels ved at indarbejde en stærk grafisk linje. Her er nogle enkle gode råd til layout


 • 2015-11-18: Næste modul er sidste modul i dette forløb, og der skal I færdiggøre projektet. Derefter (2/12) skal der køres præsentationer. Denne gang beslutter I selv hvordan præsentationen skal sættes sammen og hvilke medier, der skal benyttes. Derfor er det et vigtigt punkt i de sidste moduler her at tage stilling til jeres dokumentation. Dels skal de forskellige dokumenter o.s.v. (skitser, modeller, specifikationer, fotos, registreringer m.v.) der er fremkommet undervejs struktureres og dels skal de bearbejdes, så de kan indgå i formidlingen (det er jo ikke altid sikkert, at jeres opfattelse af fx. en tegning er den samme som en forudsætningsløs målgruppes).
 • 2015-10-21: Velkommen tilbage efter ferien. Før ferien fik vi påbegyndt projektet, Produktdesign. Oplægget finder du ovenfor. De fleste er godt igang med de indledende faser, idégenerering og skitsering. Et vigtigt delmål er at komme frem til at klart formuleret "Brief 2" dvs: på baggrund af jeres idéer og bearbejdning af dem skal I nu beskrive, hvad jeres produkt skal leve op til.
 • 2015-10-05: Opstart af projektforløb: "Produktdesign/inventar". Forløbet kører over knap 7 moduler + 4 timers elevtid d.v.s. ialt hvad der svarer til ca. 14 timers arbejde.

Det indledende brief lyder således:

<html>

 • Der skal designes et produkt, der kan indgå som inventar i det rum, du har undersøgt
 • Inventaret skal medvirke til at skabe en forbedring for dem, der færdes/opholder sig i- og anvender rummet
 • Inventaret skal forholde sig æstetisk såvel som funktionelt til rummet.

</html>

Find sammen i projektgrupper (det er også ok at arbejde solo) og brug den indledende fase til idégenerering. Vi tester et par forskellige teknikker i den forbindelse.

Herefter skal I udarbejde et mere specifikt brief, som skal være udgangspunktet for det forestående designarbejde.

Rumregistrering[edit]

 • 2015-09-28: Vi fortsætter med øvelsen ud fra nedenstående vejledning.

I pkt. 5 bliver du bedt om at arbejde med CAD (computerbaseret 3d-tegning). Det er valgfrit, hvilket værktøj du anvender. Hvis du ingen erfaringer har med det, anbefales du at køre Sketchup ("Make"-udgaven) og bruge dette forløb på at blive fortrolig med det. Der er rigelig med tutorials mv. at følge for at kommme godt i gang samt til at løse mere komplekse tegneopgaver.

Sketchups egen begynderguide er helt fin: http://www.sketchup.com/learn


 • 2015-09-24:

Forløbet kører over 4 moduler. I løbet af det skal du afprøve forskellige måder at iagttage, registrere og gengive rum på.

Sidste gang prøvede du kræfter med iagttaget perspektiv. De næste tre gange skal du arbejde med rummet på forskellige andre måder. Vi går således:

 1. Find et afgrænset rum, indendørs eller udendørs i- eller omkring skolen, som du mener kunne være interessant at blive klogere på og arbejde med
 2. Beskriv rummet visuelt med foto og håndtegning, hvor du både går tæt på (ser på væsentlige detaljer) og på afstand (ser på helheder)
 3. Observer hvordan rummet benyttes/udnyttes (hvormange og hvem bruger rummet til hvad og hvor i rummet)
 4. Mål rummet op, så du vil være i stand til at gengive det "hjemme på tegnestuen
 5. Lav en CAD-tegning af rummet (f. eks. i SketchUp)
 6. Lav en præsentation på ca. 5 selvforklarende slides der viser de forskellige aspekter af rummet, du har iagttaget og registreret.

Introduktionsforløb[edit]

2015-09-21: Så er vi igang igen efter et afbræk p.g.a. studietur. Vi lægger ud med at runde introforløbet helt af med at skrive en kort synopsis over forløbet. Her opsumeres aktiviteterne med vægt på at reflektere over det faglige udbytte. Sørg for at referere til de dokumenter og produkter, det er blevet til undervejs.

Teksten behøver ikke være mere end en side og den lægges i jeres portfolio på Fronter - gerne som fronter-dokument.


2015-09-10: Arbejdsspørgsmål til vores arbejde med stilhistorien:

 1. Hvornår arbejde designeren?
 2. Hvilken stilperiode tilhører han/hun?
 3. Hvad kendetegner stilperioden?
 4. Hvordan ses det i designerens arbejde?


2015-09-07: Vi gør de digitale plancher klar, hvorefter de gennemgås. Herefter kigger vi nærmere på designhistorien.

2015-09-03: Formidling: Vi runder øvelsen der handler om processen af med at fokusere på formidling. Her er hvad I gør:

 • Design et presentation board - en "planche" - , der med ord og billeder gennemgår de vigtigste elementer i processen fra brief til tandbørste-design.
 • Planchen skal være digital - output er PDF
 • Formatet er A2
 • Undervejs får I brug for at bearbejde og prioritere materialet (scanne, beskære, skalere o.s.v.)
 • Overvej den grafiske helhed i forhold til, hvordan den aflæses af en forudsætningsløs beskuer.
 • resultatet lægges i jeres portfolier på Fronter, og næste gang se vi på resultaterne.

2015-08-27: Idag fortsætter vi med designprocessen i praksis.

I er ved at nå nogel af de kritiske faser, som handler om at evaluere idéer og skitser og gå i videre til at få detalje og specifikation på - materialer, dimensioner, konstruktion o.s.v. Tegnearbejdet begynder nu også at skulle tilgodese krav om formidling d.v.s. at udenforstående skal kunne få noget ud af at læse dem.

2015-08-24: SIdste gang gjorde I designanalysen færdig og vi fik kigget på, hvordan man med en generel model kan beskrive en designproces. Ca. således kunne den se ud:


<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/designproces14.jpg" width="600">

</html>


Vi skal idag og de næste gange på egen krop afprøve en simpel designproces ud fra et brief. Inden da skal vi i fællesskab se hvordan det så ud, da Ole Jensen skulle designe en termokande for Royal Copenhagen: http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/ide-og-inspiration/ole-termokande/


2015-08-17: Så er vi igang! Sidste gang begyndte vi faget, og fik en indledende fornemmelse af, hvad det handler om. Vi forsøgte os med nogle defiintioner af design samt at få formuleret nogle holdninger til, hvad "godt design" er. Opslagene finder du her: http://today.io/13vb3

I dagens modul skal vi have startet portfolier op, men ellers fortsætter vi med designanalyse - bl. a. med afsæt i hvad vi kom frem til sidst. Vi går frem på denne måde:

 1. gennemgang af elipsemodel
 2. analyseøvelse: Workshop-DesignC-Designanalyse
 3. korte præsentationer