2012KomItC17

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Afsluttende opgave, 2013-04-07, chha[edit]

Hvorfor?[edit]

"...Den afsluttende opgave består af et kommunikationsprodukt med tilhørende rapport der samler elevens teoretiske og praktiske overvejelser. Den afsluttende opgave skal kunne indgå i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter i faget og skal i givet fald kunne lægges til grund for den mundtlige prøve...."

Fra læreplanen for Kommunikation/IT C https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132640#B20

Tema - Varmluftballonen[edit]

Varmluftballonen er en fascinerende - og i øvrigt den ældst kendte succesrige - flyteknologi, der er udviklet til transport af mennesker og/eller udstyr med mange både kommercielle og ikke-kommercielle – herunder videnskabelige – anvendelsesformål jfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_air_balloon .

I har gennem projektarbejde i Teknologi-faget opnået og dokumenteret et indgående både teoretisk og praktisk funderet kendskab til principperne for varmluftballonens virkemåde, ligesom I har arbejdet kreativt og teknisk med design og udvikling af en varmluftballon.

Det er Jeres opgave med det afsluttende projekt i Kommunikation/IT C at designe og realisere et setup for (lærende og/eller underholdende) videndeling http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/videndeling-hvorfor-og-hvordan - og/eller storytelling - http://da.wikipedia.org/wiki/Fort%C3%A6lling_(storytelling) - med afsæt i den viden, I har opnået gennem Jeres Ballonprojekt. Med udgangspunkt i et selvvalgt scenarie, der retter sig mod en relevant og aktuel målgruppe, skal der enten udvikles digitale undervisningsmaterialer til anvendelse via e-learning, arbejdes med databehandling og præsentation eller en fortælling som beskrevet nederst.

Hvad skal jeg?[edit]

Nederst finder du tre forskellige oplæg til den afsluttende opgave hvoraf du vælger et (og kun et). Uanset hvilket oplæg du vælger, gælder følgende:

 1. Problemet – d.v.s. det, du konkret vil løse med dit projekt - og målgruppen skal defineres og der skal argumenteres for at problemet er realistisk og at de løsninger, man finder frem til, er hensigtsmæssige.
 2. Der kan arbejdes individuelt eller i grupper med max tre (3) personer. Hvis der arbejdes i grupper, skal arbejdet fordeles tydeligt mellem gruppens medlemmer, således at den enkeltes bidrag til projektet kan vurderes.
 3. Du skal dokumentere arbejdet og det færdige produkt på StudieWeb'et i en webbaseret rapport. Denne dokumentation kan tage afsæt i de fem systemudviklingsaktiviteter, nemlig : (planlægning, krav- og testspecifikation, design, implementering og afprøvning) Dokumentationen kan have form af skitser, overvejelser, diskussioner, redegørelser, henvisninger o.s.v. samt produkt(er).
 4. Man har individuelt ansvar for aflevering af produkt og dokumentation – også i tilfælde af gruppearbejde.

Produkt og dokumentation skal være afleveret på StudieWeb til den deadline der fremgår af Lectio. Fysiske produkter (plakat, folder e.l.) kan afleveres separat til din vejleder.

Oplæg[edit]

Vælg et - og kun et - af følgende oplæg:

1. e-learning[edit]

Denne opgave handler om at formidle viden, så andre bliver klogere og lærer noget. Det går ud på at I skal lave noget undervisningsmateriale om ballonprojektet. I vælger en målgruppe, der skal vide noget om projektet, måske selv gennemføre det. Ballonprojektet handler jo om mange ting, der er selvfølgelig en masse baggrundsviden fra de enkelte fag: matematik, fysik, teknologi og evt. kemi, men I har også lært en masse om selve processen og har praktisk erfaring med, hvordan man skal udføre og planlægge det. Når I har besluttet jer for den målgruppe I vil formidle til, skal I gøre jeg klar, hvad I forventer, at de ved og har prøvet i forvejen. Det er også vigtigt, at det medie I vælger at undervise igennem passer til målgruppen. Mediet kunne f.eks. være et website eller et spil. Det er vigtigt at det bliver dynamisk på en måde, så eleven kan prøve ting af eller vælge forskellige emner fra eller til. I et godt læringsmiljø er der også mulighed for at dele sin viden og prøve den af eller diskutere den med sin omverden, så man kunne også designe en videndelingsplatform.

Design og fremstil et eller flere medieprodukter, der vil kunne indgå som del af et undervisningsmateriale om ballonprojektet. Valget af medie(r) er frit, men det foretages med velbegrundede skriftlige overvejelser. Produktet/produkterne behøver ikke at være fuldt implementeret.

2. Databehandling og præsentation[edit]

Når en stor farvestrålende varmtluftballon svæver tyst og majestætisk i solskinnet over landskabet, så er tekniske detaljer som temperatur og tryk under, indeni og ovenfor ballonen måske ikke ligefrem det første som man tænker på.

I har arbejdet meget med luftballoner, og I ved derfor, at for at en luftballon skal kunne "flyde" i luften så skal dens vægt være mindre en vægten af den luft den fortrænger. I den forbindelse er det vigtigt at skelne mellem begreberne masse og vægt. Se for eksempel diskussionen på denne webside: http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_versus_weight.

Når en luftballon skal bygges så designes dens størrelse og form. Der regnes og tegnes og klippes og limes, -men den resulterende ballon flyver nu ikke altid som man havde ønsket sig. Måske kunne man have testet designet ved at lave en simulering, og måske også en animation af en flyvning med ballonen inden arbejdet med selve fremstillingen blev påbegyndt.

Når en ny luftballon skal afprøves og når der laves kap-flyvninger, så kan information om temperatur indenfor og udenfor ballonen være vigtig for den eller de personer som navigerer ballonen.

I denne opgave skal I lave en bearbejdning og præsentation af måledata i forbindelse med en luftballon. Design og fremstil et eller flere medieprodukter. Valget af medie(r) er frit, men det foretages med velbegrundede skriftlige overvejelser. Produktet/produkterne behøver ikke at være fuldt implementeret.

3. Fortælling[edit]

En fortælling kan defineres som en formidling af et begivenhedsforløb fra en virkelighed, der enten er opdigtet eller faktisk. Typisk skal fortællingen fastholde og underholde et publikum og normalt vil der være en begyndelse, en midte og en slutning. Fortællingen som begreb er man blevet en del mere bevidst om andre steder end indenfor litteraturen (hvor den måske har sit naturlige hjemsted). Den ses anvendt og diskuteret indenfor journalistikken, reklameverden og det kan sagtens være aktuelt også i den faglige formidling. Computer- og netbaserede medier tilbyder en række virkemidler og muligheder der udfordrer den traditionelle måde at skabe fortælling på. Nu kan man f. eks. kombinere medier og tildele publikum - og såmænd også fortælleren selv - anderledes og mere eller mindre aktive roller i fortællingen. Den store danske om "fortælling"

Til varmluftballonen og dens historie knytter sig myter og oplevelser, der på forskellig vis er blevet formidlet og overleveret gennem tiderne. Ligeledes vil man kunne finde en lang række journalistiske og mere eller mindre videnskabelige beretninger i nyheds- og lignende medier helt frem til i dag, hvor man gives indsigt i, hvad varmluftballonen er, og hvad der kan udrettes med den.

Der er en del forskellige aspekter ved varmluftballonen, der gør den til et interessant objekt at fortælle om. Udover de teknologiske, naturvidenskabelige og historiske aspekter er der også de personlige oplevelser, menneskelige bedrifter og skæbner, der er forbundet med den. Virkemidlerne er mange. Det være sig visuelle såvel som sproglige greb, og nu vil også interaktive kommunikationsformer kunne blive aktuelle, hvor brugerne i forskellig grad gives mulighed for deltagelse.

Design og fremstil et kommunikationsprodukt i et - gerne interaktivt - medie efter eget valg, hvor brugeren får fortalt en faktuel (altså ikke fiktiv) historie, der relaterer sig til varmluftballonen. Kommunikationsproduktet kan referere til egne dokumenterede oplevelser og iagttagelser og/eller information fra anden hånd. Der skal dokumenteres overvejelser af de relevante kommunikative aspekter og især virkemidler, brugeroplevelse og mediets egenskaber. Produktet behøver ikke være fuldt implementeret.

Arbejdsgrupper, registrer jeres gruppe her![edit]

 • Gruppe nr 1:
  • Valgt opgave: ballonskipper (e-learning)
  • Andreas Bovien, andreasb12
  • Emil Ørsted, emiloc12
  • Oliver Christensen, oliverhc12
 • Gruppe nr 2:
  • Valgt opgave: databehandling og præsentation.
  • Niklas Bruun Tuft, niklasbt12
  • Amanda Valborg Jørgensen, amandavj12
  • Kathrine Ravn Nielsen, kathrinern12
 • Gruppe nr 3:
  • Valgt opgave: e-learning
  • Emilia Guerra Silva Sørensen, EmiliaGSS12
  • Signe Hjort, signekh12
 • Gruppe nr 4:
  • Valgt opgave: Fortælling
  • Diana Vincens Andersen, dianava12
  • Sofie Rosendal Hartø Mortensen, sofiem12
  • Rebecca Bech Larsen, rebeccabl12
 • Gruppe nr 5:
  • Valgt opgave: e-learning
  • Tugba Güngördü, tugbag12
  • Nicoline Tesch, nicolinemt12
 • Gruppe nr 6:
  • Valgt opgave: e-learning
  • Mette Jokil, mettej12
  • Heidi Nielsen, Heidien12
  • Cecilie Liv Henriksen, Cecilielh12
 • Gruppe nr 7:
  • Valgt opgave: e-learning
  • Nikolaj Bade. nikolajlb12
 • Gruppe nr 8:
  • Valgt opgave: e-learning
  • Peter Allesøe, petera12
 • Gruppe nr 9:
  • Valgt opgave: e-learning
  • Ida Carstensen, idac12
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
 • Gruppe nr 10:
  • Valgt opgave: e-learning
  • Mir Maqsudi, mirm12
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
 • Gruppe nr 11:
  • Valgt opgave:
  • Esra Alacahan, esraa12
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
 • Gruppe nr 12:
  • Valgt opgave:
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
 • Gruppe nr 13:
  • Valgt opgave:
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
 • Gruppe nr 14:
  • Valgt opgave:
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
 • Gruppe nr 15:
  • Valgt opgave:
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn
  • Navn, Brugernavn

Computerens anatomi, 2013-03-11, chha[edit]

Vi fortsætter arbejde med forløbet om computerens anatomi. I dag skal vi registrere arbejdsgrupperne her i vores wiki'artikel, helst max tre elever per gruppe. Angiv også hvilket af computerens delsystemer gruppen har valgt at fokusere på.

I skal lave en prototype til et medieprodukt om det valgte delsystem. Det kan f.eks. være en webside om grafiksystemet eller om den mekaniske mus. Arbejdet skal tage udgangspunkt i konkret hardware som I selv undersøger og fotograferer.

Der skal udarbejdes en redegørelse om fremstillingen af medieproduktet, samt hvad der skal forbedres før produktet er færdigt. Redegørelsen skal i omfang fylde ca. 1 normalside (2400 tegn) pr. gruppemedlem, og IKKE 3-5 sider pr. medlem som det står i opgaveoplægget ;)

Brug eventuelt vores systemudviklingsmetode, http://rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode, til at strukturere arbejdet med fremstillingen (produktionen), dokumentationen (i dette tilfælde redegørelsen) og evt. også præsentationen af arbejdet.

Både prototypen og redegørelsen afleveres på alle gruppemedlemmers studiewebs, senest onsdag den 20/3.

Dokumentationen[edit]

Der skal ikke afleveres en rapport. Omfanget af dokumentationen kan være ca. 1 side pr person i gruppen. Det er tilstrækkeligt hvis dokumentationen omfatter følgende fem aspekter ved projektet.

1. Kommunikationsmæssige overvejelser[edit]

Definition af den kommunikationsmæssige situation[edit]

I kan frit finde på en situation (case eller scenarie) hvor jeres medieprodukt skal bruges.

 • I skal vælge en afsender.
 • I skal vælge hvilket budskab I vil forsøge at sende til målgruppen.
 • I skal vælge en målgruppe for jeres medieprodukt.
 • I skal vælge medie (kanal) for jeres budskab (kanal hvor produktet fremføres eller præsenteres).
 • I skal vælge hvilken effekt afsenderen ønsker at produktet skal have på målgruppen.

Sagt med andre ord, så skal I overveje og svare på Lasswells fem spørgsmål: Hvem siger hvad til hvem i hvilken kanal med hvilken effekt?

Valg af medieprodukt[edit]

Gør kort rede for hvilken type af medieprodukt I har valgt. Begrund valget ud fra jeres valg af målgruppe og hvor let eller svært det kan være at sørge for at målgruppens medlemmer faktisk ser produktet. Økonomiske aspekter ved produktion og distribution kan også være vigtige.

2. Desingovervejelser[edit]

Brug vores designmodel nr. II til at beskrive hvordan I har taget beslutninger om de tre designområder som modellen sætter fokus på. Det er områderne Informationsdesign, Interaktionsdesign og Visuelt design. Lav gerne en grov skitse, -en rough skitse (et helheds-rough), som viser hvilket layout I tænker jer for hele jeres medieprodukt.

Informationsdesign[edit]

Hvilke informationer har målgruppens medlemmer behov for? Hvor skal disse informationer placeres i produktet?

Interaktionsdesign[edit]

Hvilke behov har målgruppen for at kunne påvirke produktet? Det kan f.eks. være at vælge næste side, gå tilbage til startsiden, starte eller stoppe en video osv. Dette implementeres ofte ved hjælp af knapper i brugerfladen. Hvilken interaktionsmuligheder skal implementeres i jeres produkt og hvordan?

Visuelt design[edit]

Hvilke farver kan målgruppens medlemmer lide? Kan de bruges i produktet? Hvilken typografi, skriftsnit og opstilling af overskrifter og brødtekst vil tiltale målgruppen? Hvilke typer illustrationer (tegninger, fotografier mm) kan målgruppen lide? Hvilke visuelle virkemidler skal bruges i jeres produkt og hvordan skal de placeres?

3. Beskrivelse af fremstillingen af produktet, altså beskrivelse af implementeringen[edit]

Beskriv hvordan I lavede medieproduktet, altså hvordan I implementerede jeres ideer om design.

Brug meget gerne skærmbilleder fra udviklingsarbejdet og skriv korte forklaringer til hvert skærmbilled som forklarer hvad I er ved at lave på det tidspunkt når billedet blev lavet. Brug PrtScr (Print Screen) tasten hvis du bruger Windows, og så kan du indsætte (paste) billedet direkte ind i f.eks. Word eller OpenOffice Writer. I Ubuntu laves der vistnok automatisk en billedfil i mappen for billeder. På Mac i MacOS er det også muligt at lagre skærmbilledet på klippebordet, men man skal bruge tre eller fire taster samtidigt, så det er nok bedst at bruge et program som f.eks. Gimp, som har en særlig funktion til formålet.

Det kan være relevant både at vise hvor de forskellige designbeslutninger implementeres og hvordan værktøjets brugergrænseflade anvendes til det. Vælg nogle typiske tilfælde eller situatioener som kan bruges til at illustrere implementering af en designbeslutning og hvordan værktøjet blev brugt til det. Det kan f.eks. være placering af en overskrift og hvordan I har brugt dialogen for valg af skriftsnit til at vælge skriftsnittet Verdana og størrelsen 16 punkter. Forsøg ikke at dokumentere hele arbejdet med at lave produktet.

4.Beskrivelse af gruppens arbejde i projektperioden[edit]

Fordeling af arbejdsopgaver, tidsplan, og evt. også en journal over hvad faktisk blev lavet i de enkelte moduler i projektperioden.

5. Konklusion[edit]

En reflektion over hvordan arbejdet med projektet gik. Hvad var svært, hvad var mest interessant og hvad kunne gruppen tænke sig eventuelt at gøre anderledes i næste projekt?

- Christian

Arbejdsgrupper, registrer jeres gruppe her![edit]

 • Gruppe nr 1:
  • Valgt delsystem: Grafikkort
  • Emil Ørsted, Emiloc12
  • Niklas Tuft, Niklasbt12
  • Peter Allesøe, Petera12
 • Gruppe nr 2:
  • Valgt delsystem: CPU
  • Thoufic Khaled Salim, Touficks12
  • Emilia, emiliagss12
  • Mir, mirm12
  • Esra, esraa12
 • Gruppe nr 3: HDD
  • Valgt delsystem:
  • Andreas, Andreasb12
  • Amanda, amandavj12
  • Kathrine, kathrinern12
 • Gruppe nr 4:
  • Valgt delsystem: CD-ROM drev
  • Heidi, Heidien12
  • Nicoline, nicolinemt12
  • Cecilie, cecilielh12
  • Mette Jokil, Mettej12
 • Gruppe nr 5:
  • Valgt delsystem: Musen
  • Signe, signekh12
  • Ida, idac12
  • Joshua, joshuaac12
 • Gruppe nr 6:
  • Valgt delsystem: HDD
  • Tugba, tugbag12
  • Diana, dianava12
  • Sofie, sofiem12
 • Gruppe nr 7:
  • Valgt delsystem: Musen
  • Fatima, fatimas12
  • Rebecca, rebeccabl12
  • Navn, UserID
 • Gruppe nr 8:
  • Valgt delsystem: South og North Bridge
  • Nikolaj, nikolajlb12
  • Oliver, oliverhc12
  • Yosef, youseffds12

Computerens anatomi og Computerspil, 2013-02-11, Gkb[edit]

 • I dag begynder vi arbejdet med computerens anatomi, se projektoplægget http://www.rtgkom.dk/wiki/Projekt-KomIT-C-ComputerAnatomi-2012
 • Afleveringsfristen for projektet Computerspil er udsat til søndag den 17. februar på grund af de forskellige tekniske problemer som vi havde med vores IT-system og fordi vi nu også bruger projektbrugere til gruppeaflevering for første gang. Hvis det går dårligt, så aflever spillet og dokumentationen på en af gruppemedlemmernes StudieWeb, og så kan den aflevering kopieres til projektbrugeren, nå den er klar.

Computerspil, 2013-01-23, Gkb[edit]

I dag skal vi fortsætte arbejdet med projektet om computerspil. Prøv at lave følgende aktiviteter. Eventuelt passer aktiviteterne ikke lige godt til alle grupperne, prøv så at vælge dem som passer jer bedst og lave så mange af dem som muligt.

 • Læs oplægget, http://www.rtgkom.dk/wiki/Opgaver, en gang til.
 • Vælge målgruppe.
 • Vælge budskab og formål med spillet (Husk at det skal være et pædagogisk, etisk og moralskt positivt!)
 • Fange nogle krav til spillet i form af User Stories, på dansk brugerhistorier. Beskriv en typisk brugers forventninger til spillet. I systemudviklingsmetoden Extreme Programming, som vi låner mange begreber fra, skal brugerhistorier skrives på en helt speciel måde og i et helt specielt format, se her et eksempel på user stories for en kaffemaskine.
 • Lave skitser som viser hvordan interaktionen mellem brugere og spil (program) skal virke.
 • Vælge titel og undertitel til projektet.
 • Registrere gruppen i skemaet nedenfor. Brug gerne samme computer, hvis der er mange grupper som vil redigere på en gang, ellers får vi lidt problemer med at vælge hvilken version af wiki-artiklen skal være den nyeste. For forklaring på dette problem se gerne "View history" øverst på denne side.
 • Vælge værktøj til at lave spillet med, altså til at implementere jeres design.
 • Spike Solution. Hvis I ikke er sikre på at I kan anvende et værktøj, så skal I evt. afprøve nogen helt specifikke tekniske detaljer med det valgte værktøj, f.eks. hvordan man kan lave et sammenstød hvor den ene eller begge parter (objekter) forsvinder. Den slags hurtige test kaldes i systemudviklingsmetoden Extreme Programming (XP) for Spike Solutions og det er altså et af de begreber som vi gerne vil lære at bruge når vi taler om systemudvikling.
 • Forsøge at implementere noget af jeres design i en prototype. F.eks. en enkelt sammenstød med lyd.

Arbejdsgrupper, registrer jeres gruppe her![edit]

Her er først et eksempel:Velkommen til Medialab[edit]

Her i Medialab skal vi have alle vores kommunikation/IT timer. Vi har visse retningslinjer for, hvordan vi arbejder her. Ideen er at alle har frihed med ansvar, man kan læse mere om der her: Medialab introduktion.

Vi skal lave en masse øvelser og projekter med computeren og arbejde med at gøre produkterne spændende og interessante for dem som skal se dem.

Man kan læse om indholdet af faget og eksamen her: kom/it C


Hver gang du har lavet et arbejde, vil du komme til at præsentere det på dit eget StudieWeb.

Materialer[edit]

Om bits og bytes Bits og bytes i tekst og billeder

Øvelse til informationssøgning Informationssøgning


STUDIEWEB

Begynderskabelon til dit studieweb Simpel skabelon til dit studieweb

Stylesheet (CSS) til begynderskabelon Simpelt stylesheet

Begynderskabelon til dit studieweb med navigation Simpel skabelon med navigation til dit studieweb

Stylesheet (CSS) til skabelon med navigation Simpel skabelon til dit studieweb


BRUGERPROFILER

Eksempel på personabeskrivelse (i dette tilfælde for hjemmeside til danseskole): Persona


FARVER OG MOODBOARD (STIL OG TONE)

Lidt om farver, funktion og navigation: Farver og Moodboard